Features
oktober 14, 2015

Engelske storbønder gjestet grunnlovsbygda

Planteproduksjon i England foregår i en annen skala og under nokså annerledes vekstbetingelser enn i Norge, men dyrkingsmetoder og agronomiske utfordringer er ikke så forskjellige som vi kanskje tror.


Fra venstre med klokken: Gavin Ray (Area Manager, Yara UK Ltd), Neil Butler (Arable Operations Manager, JSR Farms Ltd), Neil Pratt (Consultant Agronomist, Techniculture), Andrew Dodgson (Potato and Storage Manager, JSR Farms Ltd), Philip Huxtable (Director of Arable Production, JSR Farms Ltd) og Amund Sandholt (Eidsvoll Landbruk).

Det er ikke dagligdags at engelske storbønder kommer til Norge for å lære. Men i sommer var fire ledere fra JSR Farms Ltd., en stor familieeid jordbruksbedrift i Yorkshire, på besøk. Noe av det gjestene fikk se var hvordan poteter, gulrøtter og korn blir tatt hånd om hos Eidsvoll Landbruk i sørenden på Mjøsa. Her viste de stor interesserte for «the norwegian approach». 

Ute i potetåkeren gikk praten livlig og problemstillingene var velkjente. Gjødseltyper og gjødseltidspunkter, bruk av mikronæringsstoffer og plantevern ble behørig diskutert. Både hos Eidsvoll Landbruk og JSR Farms benytter de Yara N-Sensor, noe som gjorde erfaringsutvekslingen ekstra interessant.

– Vi bruker blant annet N-sensoren til å skanne potetene hver uke, slik at vi har kontroll med utviklingen hos plantene, fortalte Amund Sandholt i Eidsvoll Landbruk. 

40 000 DEKAR 

JSR Farms ble etablert i 1958. Siden den gang er bedriften stadig utvidet, men eies fortsatt av Rymer-familien. Virksomheten har tre hovedområder – svineavl (JSR Genetics), oppfôring av slaktegris og planteproduksjon (JSR Farms). Bedriften har en omsetning på 30 millioner pund (375 millioner kroner) og 165 ansatte. Av disse arbeider 18 i planteproduksjonen. Jordbruksarealet er på vel 40 000 dekar fordelt på 15 steder innenfor en radius på 30 kilometer. 

– Det er et logistisk mareritt, sier Philip Huxtable muntert. Han har vært i bedriften i 29 år. Det er ikke bare korn, raps, erter, bønner og poteter som skal i hus fra det store arealet, men også 12 000 tonn svinegjødsel fra de 3 500 purkene og slaktegrisbesetningene skal spres på jordene. 

– Vi har jord som er sårbar for feil gjødsling både med nitrogen og fosfor, og vi har avdekket at fosfor- og kaliumverdiene kan variere mye selv om gjennomsnittsmålinger tilsier at det ikke er mangler, forteller Huxtable. De bygger lagre for svinegjødsel rundt om på eiendommene for å kunne utnytte den bedre. JSR Farms har også kjørt med to Yara N-Sensorer i nesten 20 år.

STORE AVLINGER 

JSR Farms følger et seks års vekstskifte. Normalt dyrkes 15 000 dekar høsthvete. Førsteårshvete, for det meste etter raps, gir 1000 kg/da mens andreårshvete ligger på 900 kg/da. Hveten brukes hovedsakelig som fôr til svineproduksjonen i selskapet. 5 000 dekar med høstbygg gir også 900 kg/da. 5 000 dekar raps ligger fra 450 til 470 kg/ da. Videre har de 2 000 dekar settepoteter og 2 500 dekar med erter og bønner.

For å innfri EUs miljøkrav er ca. ti prosent av arealet ekstensivt drevet med gras til energi og beite. Beitearealet utnyttes av 250 ammekuer med kalver. Ammekuene er slett ikke «core business», men betraktes som en liten tilleggsnæring. 

Virksomheten praktiserer det de kaller Integrated Farm Management og markedsfører seg som en bedrift som tar miljøhensyn og driver bærekraftig. De er sertifisert som LEAF Demonstration Farm. LEAF handler om å skape forståelse i befolkningen for matproduksjon gjennom innsyn i virksomheten og ved å drive miljøvennlig.