Features
oktober 14, 2014

Leder: Bærekraftig intensivering gjennom god agronomi

Ved: Håvar Valved, Markeds- og kommunikasjons- ansvarlig

Mange gårdbrukere har i år opplevd en god vekstsesong og det meldes om rekordavlinger mange steder.


For alle som har praktisk erfaring er det ikke overraskende at det er god agronomi som fortsatt er viktigst for å kunne ta ut store og stabile avlinger, også i gode år. Samtidig er ny kunnskap om presisjonslandbruk og økt innsikt i næringsbehovet på egne skifter med på å ytterligere minske gapet mellom avlingspotensial og faktiske avlinger.

Håvar ValvedSvært få næringer kan vise til samme produktivitetsframgang som norsk landbruk de siste tiårene. Dette har skjedd både gjennom strukturendringer, økt intensivering og høy innovasjonskraft og –evne. For å øke matproduksjonen i Norge fremover må det stimuleres til at bøndene får bedre betalt for økte avlinger og kvalitet per enhet. Samtidig må landbruket ligge i forkant og være proaktiv i forhold til å stadig ta i bruk ny teknologi og kunnskap.

Det tverrfaglige prosjektet Agropro markerer et tidsskille ved at det igjen brukes betydelige midler til forskning og utvikling med mål om å forbedre den agronomiske praksisen hos norske bønder og dermed øke produksjonen. Prosjektet er en oppfølging av myndighetenes mål om større matproduksjon, og kommer etter lang tid med stagnerende korn- og grasavlinger der potensialet i dagens sorter ikke tas ut. 

I denne utgaven av Gjødselaktuelt omtaler vi flere temaer som viser hvordan man kan oppnå økt produktivitet på en bærekraftig måte. 

Vær og vekstforholdene har mye å si for nitrogenopptaket, ikke minst i forhold til når det mest intense opptaket i plantene foregår. N-målinger gjennomført av Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving kan her være verdifull informasjon og grunnlag for gode råd til gårdbrukere gjennom sesongen. Samtidig vil det kunne være store interne forskjeller på N-behovet på samme skifte. Flere offensive korndyrkere tar i bruk ny teknologi som for eksempel Yara N-Sensor. Tilførsel av optimal mengde nitrogen i forhold til varierende behov ute på jordet er ikke bare lønnsomt for bonden, men også bra for miljøet. Dette er bærekraftig intensivering i praksis. 

Gjennom Avlingskampen har vi blitt kjent med bønder og rådgivere som er opptatt av å oppnå mest mulig grovfôr til best mulig kvalitet. Også her er god agronomi nøkkelfaktoren. Fokus på aktuelle tapsposter i forhold til optimal avling blir viktig sammen med lokal kunnskap om egne skifter. 

Kunnskap om egne skifter er et nettopp stikkordet for den nye bladanalysetjenesten Megalab. Her har gårdbrukere sammen med sin lokale rådgiver gjort mange interessante observasjoner gjennom vekstsesongen. Bladanalyser har vist seg som et nyttig hjelpemiddel ved synlige næringsmangelsituasjoner. I tillegg gir analyseresultatene også økt kunnskap om egne skifter og som ved systematisk bruk kan inngå som en naturlig del i gjødslingsplanleggingen. 

En viktig del av god agronomi er da også å tilegne seg ny og nyttig kunnskap. Og ikke minst anvende denne i praksis. Det er på denne måten landbruket kan fortsette innovasjonstakten og stadig intensiveres på en bærekraftig måte!

Les utvalgte artikler fra Gjødselaktuelt høsten 2014 nedenfor eller last ned PDF av magasinet