Features
oktober 14, 2013

Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11

Yara lanserer en ny YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 som vil avløse YaraMila Fullgjødsel 19-4-12.


Vi mener Fullgjødsel 20-4-11 er viktig, fordi den er tilpasset gjødslingsstrategier der mange av de andre Fullgjødseltypene gir for lavt innhold av fosfor. Den nye gjødseltypen har en råvaresammensetning som gjør den mer konkurransedyktig på pris sammenlignet med Fullgjødsel 19-4-12, som mange har ansett som for dyr i forhold til Fullgjødsel 22-3-10. 

Yara ser for seg følgende situasjoner hvor YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 kan være aktuell:

YaraMila Fullgjødsel 20-4-11

  • På skifter der man hvert år har store avlinger. 
  • Næringsfattig jord, fordi kornet responderer bra på tilstrekkelig mengder fosfor og kalium på slike jordtyper. 
  • Fullgjødsel 20-4-11 er tilpasset delgjødslingsstrategier i vårkorn. 
  • Fullgjødseltypen er tilpasset presisjonslandbruk med av Yara N-Sensor. 

På skifter der man hvert år har store avlinger 

Vårkorn krever mer fosfor og kalium ved høyere avlingsnivå. Ved et avlingsnivå på 600 kg ser man at Fullgjødsel 22-3-10 gir betydelig underdekning på fosfor. Dette kan gå bra noen år, men over tid er det ikke bærekraftig. Benytter man Fullgjødsel 20-4-11 vil gjødseltypen i større grad ivareta jordas dyrkingsverdi på sikt. 

Næringsfattig jord, fordi kornet responderer bra på tilstrekkelig mengder fosfor og kalium 

Deklarert innholdLangvarige gjødslingsforsøk viser at på næringsfattig jord gir gjødsling med tilstrekkelige mengder fosfor og kalium 60-70 kg meravling i bygg. I Sverige, hvor de har tæret kraftig på fosforinnholdet i jord (P-AL = 2-3), har de oppnådd meravling for P- og K-rike Fullgjødselslag på over 200 kg per dekar sammenlignet med YaraBela OPTI-NS. Basert på mer enn 250 000 jordprøver, analysert etter 2000, anslår Yara at ca. 7 % av kornjorda i Norge er fosforfattig (P-AL < eller = 4). 

Fullgjødsel 20-4-11 bør bli det foretrukne gjødselvalget på disse arealene. Agronomisk sett vil næringsfattig jord bli stadig dårligere hvis vi undergjødsler med P og K. 

Fullgjødsel 20-4-11 er tilpasset delgjødslingsstrategier i vårkorn

I en lang rekke fagartikler har Yara sammen med Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving argumentert for at delgjødsling bør være gjødslingspraksis i alt vårkorn. Rett og slett fordi delt gjødsling vil gi mindre miljøbelastning, bedre kornkvalitet, samt redusere legdefaren. Delgjødsling er rett og slett god økonomi! 

Yara håper at Fullgjødsel 20-4-11 vil bli det foretrukne valget for korndyrkere som satser på delgjødsling, fordi man da tilfører tilstrekkeligenmengder fosfor og kalium ut fra kornets behov. Samtidig har man handlingsrom til å variere nitrogengjødslingen ut fra vekstsesongens forløp. Reduserer man nitrogengjødslingen med 30 % om våren, tilfører man like mye fosfor og kalium med den nye gjødsel- typen sammenlignet med full mengde Fullgjødsel 22-3-10 fra våren av. 

Passer godt til presisjonslandbruk med Yara N-Sensor 

Skal man variere tildelingen av nitrogen ved hjelp av Yara N-Sensor, er det en forutsetning at plantenes behov for fosfor og kalium er dekket. Yara N-sensor måler plantenes grønnfarge, og underdekning på P og K vil tolkes som nitrogenmangel. Fullgjødsel 20-4-11 vil ivareta behovet for korrekt tildeling av P og K i presisjonslandbruket, og med økt bruk av Yara N-Sensor forventer vi at også behovet for en P- og K-rik Fullgjødsel vil øke. 

FMLA Buskerud har innført en miljøavtale, hvor bruk av Yara N-Sensor støttes med 20 kr per dekar. Yara håper at andre kornfylker vil vurdere å innføre samme ordning. Yara N-Sensor har svært stor kapasitet, og miljøstøtten vil sannsynligvis stimulere flere entreprenører til å ta systemet i bruk.