Features
oktober 14, 2013

Nye YaraVita-produkter

Yara lanserer fire nye YaraVita-produkter bladgjødslingssortimentet for 2013/2014.


YaraVita® THIOTRAC 

YaraVita® Thiotrac er et nytt bladgjødslingsmiddel som blir lansert i Norge neste vekstsesong. Den inneholder 200 gram nitrogen og 300 gram svovel per liter. Bladgjødsling med YaraVita Thiotrac gir mulighet for å tildele nitrogen og svovel raskt og presist, i situasjoner hvor åkeren trenger ekstra tilførsel av disse næringsstoffene. 

INNHOLD: 

  • 15,2 % Nitrogen (200 g/l N) (10,5 % ammonium-nitrogen 4,7 % amid-nitrogen) 
  • 22,8 % vannløselig sulfat-svovel (300 g/l S) 

FORDELER:

  • YaraVita Thiotrac sikrer presis og rasktvirkende nitrogen og svoveltilførsel. 
  • YaraVita Thiotrac er velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder. 
  • Kombinasjonen av begge næringsstoffene bidrar til optimal proteinkvalitet i hvete. 
  • YaraVita Thiotrac er et bladgjødslingsmiddel som inneholder 100 % sulfatsvovel. Veksten kan ta opp sulfatsvovel raskere enn elementært svovel og plantene slipper dessuten å omdanne elementært svovel til sulfatsvovel. 
  • YaraVita Thiotrac kan blandes med plantevernmidler. 

BRUKSOMRÅDER

En lang rekke vekster vil respondere positivt ved supplerende tilførsel av nitrogen og svovel i form av bladgjødsling. YaraVita Thiotrac leveres i 10 liters kanner og dosering er 500 ml/dekar. 

Det er altså viktig å understreke at bladgjødsling med nitrogen og svovel ikke kan erstatte en planlagt delgjødsling. Mengden av nitrogen og svovel som tilføres gjennom bladgjødsling blir for lav sammenlignet med tilførsel av f.eks YaraBela OPTI-NS. 

PROTEINGJØDSLING I HVETE 

Sprøyting med Thiotrac kan skje frem til melkemodningsstadiet i hvete. Thiotrac kan blandes med Proline, og kan derfor tildeles under sprøyting mot fusarium. Sen sprøyting vil først og fremst gi effekt på proteininnhold og proteinkvalitet. 

KORTVARIG SVOVELMANGEL UNDER KJØLIGE VÆRBETINGELSER 

Både i korn og eng, der det benyttes husdyrgjødsel om våren, kan man ofte observere en ujevn skjoldete grønnfarge på åkeren et par uker etter spredning. Er det nitrogenmangel eller svovelmangel som forårsaker den lyse grønnfargen? YaraVita Thiotrac gir deg nå mulighet til å tilføre begge næringsstoffene, uten at du øker legderisikoen i korn ved tilføring av ekstra nitrogen. 

OLJEVEKSTER KREVER MYE SVOVEL 

Oljevekster har stort svovelbehov. YaraVita Thiotrac kan blandes med en lang rekke preparater som benyttes mot rapsglansbille. Mange gårdbrukere sliter med lave avlinger i oljevekster, og kanskje vil oljevekster responderer positivt på nitrogen og svoveltilførsel rett i bladverket. Husk at bladrosetten må være stor nok ved sprøyting, slik at preparatet tilføres på bladene og ikke havner på bakken. 

YaraVita® FERRITRAC 

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot jernmangel i voksende jord- og hagebruksvekster. Mest brukt i frukt og bær. YaraVita® Ferritrac har vært brukt i Sonata jordbær med godt resultat. 

INNHOLD: 

7,6% jern (Fe som chelat) på vektbasis, tilsvarende 100 gram jern (Fe) per liter. 

DOSERING: 

100 ml i 20-50 l vann/daa, gjenta behandlingen 3-8 ganger med 7-14 dagers intervall. 

Behandling:

Behandling kan startes så snart det er tilstrekkelig med blader til opptak (preventivt) eller ved synlige symptomer (kurativt). Skal ikke brukes under blomstring. 

YaraVita® BRASSITREL PRO 

En balansert formulering av viktige makro- og mikronæringsstoffer for oljevekster og andre korsblomstra vekster og er satt sammen for å balansere gjødslingen av de næringsstoffene som tas vekk med avlingen. 

INNHOLD: 

8,7% magnesium (Mg), tilsvarende 80 gram/liter 3,3% bor (B), tilsvarende 50 gram/liter 4,6% mangan (Mn), tilsvarende 70 gram/liter 0,3% molybden (Mo), tilsvarende 4 gram/liter 

DOSERING: 

300 ml i 20-50 l vann/daa

Behandling:

I oljevekster skal behandling startes ved begynnende strekning, ved stor næringsmangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager. Unngå behandling under blomstring. 

I kålvekster, start så tidlig som mulig, forutsatt tilstrekkelig bladmasse (4-6 blad), gjenta ved behov hver 10-14. dag. Unngå behandling under blomstring. 

YaraVita® COPTRAC 

Kobbergjødsel til bladgjødsling og forrådsgjødsling (jordgjødsling) som erstatning for GranuCop™ som har gått ut. Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier. 

INNHOLD: 

33% kobber (Cu), tilsvarende 500 gram/liter 

DOSERING: 

Bladgjødsling: 25 ml i 20-30 l vann/daa fra busking til 2-blad stadium (Zadox 12-32), gjentas etter 10-14 dager ved vesentlig mangel. I høsthvete anbefales en behandling før innvintring. YaraVita Coptrac i voksende grøder skal ikke gis mer enn 50 ml/daa pr. 14 dager. 

Forrådsgjødsling: 500 – 2 000 ml/daa i 5-10 l vann avhengig av kobberinnhold i jorda. Ved forrådsgjødsling skal det behandles på ubevokst jord og deretter moldes ned, gjerne på høsten.