Features
oktober 14, 2012

Jordpakning og N-gjødsling

Ved: Anders Rognlien

Er det riktig å gjødsle hardere med nitrogen i en situasjon hvor jorda ikke fungerer optimalt for plantevekst, grunnet trafikk med for tunge maskiner?


Yara-stipendiat Tove Sundgren har deltatt i et forskningsprosjekt i regi av Biforsk Øst Apelsvoll, og har undersøkt om økende N-gjødsling kan kompensere for økende grad av jordpakning. Hun er nå nytilsatt ved Bioforsk Øst Apelsvoll.

De siste 20 årene har norsk kornproduksjon hatt en fallende utvikling. Skal den negative utviklingen snus, må vi revitalisere interessen for god agronomi. En av de aller viktigste faktorene er antagelig maskinparken, større og sterkere traktorer har gjort at man er mindre avhengig enn før av å vurdere jordas laglighet, og stadig tyngre maskiner har gjort at jordas luftfylte porevolum samt infiltrasjonsevne er blitt svekket.

Spennende masteroppgave ved UMB

En er en av fjorårets Yara-stipendiater ved UMB. Sundgren har deltatt i et forskningsprosjekt i regi av Bioforsk Apelsvoll, hvor man studerer om økende N-gjødsling kan kompensere for økende grad av jordpakning. Det er viktig å understreke at resultatene som gjengis her kun representerer ett år. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet inntil videre.

Jordpakning gir avlingstap

I studien har Sundgren kartlagt hvordan en rekke jordfysiske og jordkjemiske faktorer påvirkes av økende grad av jordpakning. Hun har utført målinger på henholdsvis 4-9 og 15-19 cm. Dessverre er det ikke utført registreringer i undergrunnsjorda. Det hadde vært svært interessant å ha mer kunnskap om pakkeskader under plogsjiktet ved de ulike kjørebelastningene. Av de jordfysiske parametrene er det mest interessante funnet en statistisk sikker nedgang i det luftfylte porevolumet på 15-19 cm dybde der det er kjørt med den tyngste traktoren to ganger. Sundgren har også kartlagt kornplantenes utvikling gjennom sesongen og sett hvordan plantene påvirkes av økende kjørebelastning. Det er tre komponenter som påvirker avlingspotensialet: 

  • Antall skudd per kvadratmeter
  • Antall småaks i akset
  • Tusenkornvekten

I sitt arbeid har Sundgren funnet en tendens til at det blir færre småaks i akset i leddet med størst kjørebelastning. På generell basis kan man si at antall småaks i akset og antall buskingsskudd ansettes i buskingsfasen. Gjennom strekningsfasen vil en del av småaksene og buskingsskuddene ikke utvikles, og i denne fasen er tilgang på lett-tilgjengelig nitrogen en avgjørende faktor for å sikre flest mulig korn per kvadratmeter. Ved hjelp av Yara N-tester, har Sundgren påvist at plantene ved den største kjørebelastning har lavere innhold av nitrogen i bladene, og en av hennes teorier er at økende pakningsgrad hemmer plantenes nitrogenopptak.

Yara kommenterer - kan nitrogengjødsling kompensere for pakkeskadene?

Samspilleffektene mellom jordpakning og nitrogengjødsling viser at 2 gangers belastning med tung traktor har gitt en kraftig reduksjon av avlingspotensialet. Der jorda har vært mindre utsatt for pakning er avlingspotensialet vesentlig høyere, og planter i god vekst responderer dessuten bedre på økt nitrogengjødsling. I en situasjon med dårlig jordstruktur må hovedfokuset derfor være hvilke tiltak som kan reparere pakningskadene.

Det viktigste tiltaket som kan redusere belastningen er gjennom lettere maskiner og redusert antall kjøringer. Oppnår man gunstigere jordstruktur, vil dette bidra til at plantene utnytter tilført nitrogen på en optimal måte. Ut fra en lønnsomhetsbetrakting er det likevel relevant å påpeke at heving av gjødselstyrken i det mest pakkede leddet, fra 11 til 15 kg nitrogen, har ca. 60 kg høyere kornavling det første forsøksåret.