Features
mars 14, 2015

Uttak av bladprøver

Ved: Anders Rognlien

Bladanalyser har blitt et nyttig verktøy for å avdekke faktorer som begrenser avlingspotensialet. Din lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving er viktig for korrekt tolkning av analysesvarene. Uttak av selve bladprøven kan korn- og potetdyrkere i større grad utføre selv.


Til nå er det rådgiverne som har tatt ut bladprøvene. Men det er tidkrevende å ta ut en representativ bladprøve, og det blir fort kostbart hvis en rådgiver skal reise ut på gårdsbesøk. Fremover bør det være et mål at den fysiske innsamlingen av bladprøvene utføres av den enkelte gårdbruker og at vedkommende frakter bladanalysene til nærmeste NLR-enhet. Rådgiverens kompetanse bør fortrinnsvis benyttes til å tolke analysesvarene. Fagkunnskapen til rådgiverne er svært viktig når analysesvarene kommer i retur fra laboratoriet og eventuelle tiltak skal iverksettes. 

Vi anbefaler at gårdbrukere benytter mobilen, og tar nærbilder i åkeren der bladprøven er tatt ut. Bilder av eventuelle vekstforstyrrelser kan være en god støtte når gårdbruker og rådgiver senere skal diskutere analyseresultatene og aktuelle tiltak.

I disse dager revideres instruksjonsheftet for hvordan en god bladanalyse skal tas ut. Brosjyren vil sendes enheter i Norsk Landbruksrådgiving i god tid før vekstsesongen starter sammen med konvolutter påtrykket adressen til laboratoriet i England. Yara vil også lansere en introduksjonsvideo der metodikken rundt prøvetagning beskrives. 

Vi håper informasjonsmaterialet Yara utvikler vil være nyttig for den enkelte gårdbruker. I tillegg bør uttak av bladprøver være et mulig tema på markvandringer i regi av NLR, og medlemmer som er interesser t i bladanalyser kan få tilgang på brosjyrene der. Videre bør tidspunkter avtales, der innsamlede bladprøver kan overleveres til NLR for registrering i Skifteplan før prøven oversendes Megalab.

Hedmark Landbruksrådgiving var en av rådgivingsenhetene som lot gårdbrukere selv ta ut bladprøver i fjor. Vi har spurt daglig leder Harald Solberg hvordan erfaringene var med å engasjere medlemmene til å ta ut bladprøver.

Hvorfor valgte dere å be medlemmene om å ta ut bladanalyser i fjor? 

– Vi visste hvor tidkrevende det var å ta ut prøver, med den mengden blad som skulle til. Samtidig hadde vi også drevet en del reklame for bladprøver, slik at vi forventet en stor økning i prøvetaking. Vi anså det som viktigst å få inn – og ekspedere prøvene raskt, for sikrest mulig resultater. I etterkant var det selvsagt viktig å gå gjennom alle resultater for å gi helhetlig råd om eventuelle tiltak.

Hvordan var den praktiske gjennomføringen fra NLR sin side? 

– I vårt område dyrkes det mest vårkorn. Vi reklamerte for bladprøver ved markvandringene rundt ugrassprøyting. Seinere annonserte vi ulike steder ansatte ville møte opp for å ta imot prøver, for å få ei stor sending til Megalab. Seinere i sesongen kom medlemmer til kontoret, eller ansatte tok med seg prøver når de var rundt på andre oppdrag. Ansatte tok også ut prøver, da hovedsakelig i forbindelse med vekstproblemer vi ikke klarte å gi noe svar på. 

Hvilke erfaringer gjorde dere i løpet av sesongen?

– Det viktigste er at prøvene må tas ut til rett tid. Mens kornplantene ennå er små er det mye igjen av vekstsesongen til å forbedre veksten og dermed avlingene. Å dele på arbeidet – med at bonden tar ut prøvene og vi ekspederer videre, fungerte greit. Samtidig må Yara og Megalab gi klarere beskjed om hvor store, eller små, prøvene må være, slik at jobben blir overkommelig for prøvetaker. Vi vil fortsette med denne arbeidsfordelingen også kommende sesong. En erfaring er også at mange mangler er skjulte og at bladgjødslingspreparater, sprøytet ut sammen med tidlig soppsprøyting, kan være helt avgjørende for å ta ut mer av avlingspotensialet.