Features
mars 14, 2015

Leder: 2015 – Det internasjonale jordåret

Ved: Knut Røed, Salg- og markedsansvarlig

FN har erklært at 2015 skal være det internasjonale jordåret, hvor målet er å øke bevisstheten om jordsmonnets betydning og sette fokus på vern av våre jordressurser.


Her i Norge har Landbruk- og matdepartementet satt i gang arbeidet med en jordvernstrategi, og Asplan Viak la nylig fram en utredning som identifiserer og vurderer de mest aktuelle tiltakene for å styrke jordvernet. Det er bra at jordvern nå settes høyere på agendaen både nasjonalt og internasjonalt.

Bønder har i all tid kjempet for et sterkt jordvern, men støtten fra andre deler av samfunnet har ofte vært svak. Store arealer med dyrket mark har hvert år blitt omdisponert til industri, boligområder og infrastruktur. Både prognosert befolkningsvekst og globale klimautfordringer tilsier at samfunnet må øke kravet til at man bevarer det dyrka arealet vi har. Det er på tide å stoppe nedbyggingen av «matfatet».

Jordvern er ikke bare å sørge for at dagens jordbruksarealer opprettholdes. Det omfatter også at vi forvalter den dyrka jorda vi har på best mulig måte. Det betyr at man sørger for å opprettholde grunnlaget for en god avkastning per dekar både på kort og lang sikt. God agronomi som vekstskifte, balansert gjødsling, kalking og grøfting er viktig i den sammenheng. Skal man oppnå målet om økt matproduksjon, er det ikke nok å opprettholde jordbruksarealet, det må også høstes mer per arealenhet i årene framover. 

Sammen med andre aktører i landbruket har vi den siste tiden satt fokus på grasproduksjonen gjennom «Graskampen». I tiden framover vil vi ha tilsvarende aktiviteter innen dyrking av bygg. 

Det er oppløftende å se hvordan dyktige bønder fokuserer på hvordan de hele tiden kan forbedre drifta for å øke både avlingsmengden og forbedre kvaliteten på det de produserer. Det viser at det er mulig å oppnå økt matproduksjon gjennom bærekraftig intensivering, forutsatt at vi verner om de jordressursene vi har.

Les utvalgte artikler fra Gjødselaktuelt våren 2015 nedenfor eller last ned PDF av magasinet.