Features
mars 14, 2015

Høsthveten i 2014: Mye glede - men også en kostbar lærepenge

Ved: Anders Rognlien

Fjorårets sesong ga rekordstore avlinger og mange oppnådde matkvalitet på høsthveten. Dessverre var det mange som fikk for lavt proteininnhold. Denne sesongen er det sådd rekordmye høsthvete. Nå gjelder det å trekke lærdom av fjorårets vekstsesong.


Fjorårets kornhøst var blant de aller beste gjennom tidene. Mange korndyrkere fant tilbake tilfredsstillelsen ved og lykkes med korndyrkingen etter den magre kornhøsten i 2013. Det som likevel gikk galt for mange dyrkere var at de undervurderte høsthvetens næringsbehov i en vekstsesong der man kunne oppleve avlingsnivåer opp mot 900-1000 kg/ daa. Ikke minst var det svært kostbart å miste mathvetekvalitet grunnet lavt proteininnhold. 

Høye avlingsnivåer gir store utslag på lønnsomhet 

I samarbeid med Yara hadde Bioforsk i 2014 nitrogenforsøk liggende i høsthvete med stigende N-mengder fra 0 til 22 kg N/daa. Fire forsøk lå i Østfold og fire i Akershus. Registreringene fra disse forsøkene gir viktig lærdom etter årets dyrkingssesong. Forsøkene viste at man burde ligge opp mot 22 kg nitrogen per dekar totalt, hvis man skulle være sikker på å oppnå matkvalitet. Det ser heller ikke ut til at 22 kg N/daa er toppunktet på avlingskurven, dvs. at hveten fremdeles responderer med økt avling på disse nivåene. Både gjødselstrategi og gjødselstyrke gir betydelige forskjeller i avlingsverdi. Dette er tydelig hvis vi sammenligner forsøksleddene 4,5,6 med leddene 9,10,11. I 2014 viste forsøksserien god lønnsomhet ved å øke gjødselstyrken fra 16 til 22 kg N/daa. Ikke minst fordi proteinkravet for mathvetekvalitet ble hevet fra 10 % til 11,5 % i klasse 4 foran 2014-sesongen. I ledd 5 ser vi at 19 kg N/daa så vidt berger matkvalitet, når hovedtyngden av nitrogenet gis ved avsluttende busking. Mens i ledd 10, som også fikk 19 kg N, faller man under mathvetekvalitet, grunnet lavt proteininnhold, når man fordeler 19 kg nitrogen 50:50 mellom vårgjødsling og tidlig delgjødsling. Økt nitrogenmengde fra 19 til 22 kg N/daa koster ca. 30 kroner i økt gjødselforbruk. Når vi sammenligner salgsverdien i ledd 5 og 6 gir investeringen i økt gjødsling 132 kroner i økt salgsverdi. Sammenligner vi ledd 10 og 11 utgjør 30 kroner i økt gjødselforbruk dramatiske 461 kroner i økt salgsverdi per dekar grunnet oppnådd matkvalitet ved 22 kg N/daa.

Proteingjødsling er gratis forsikring!  

Før fjorårets gjødslingssesong var det mye fokus på mathvetekvalitet og grensen på 11,5 % i høsthvete, og mange hvetedyrkere ga en 2. delgjødsling for å sikre proteinnivået. Dessverre var det mindre fokus på merbetalingen på 2,98 øre ved stigende proteinmengde. Proteinavregningen gir 6 øre økt hvetepris hvis proteinprosenten øker fra 11,5 til 12,5 %. Ved et avlingsnivå på 700 kg vil dette gi en merverdi på 42 kr/daa. Dette tilsvarer kostnaden på 4 kg ekstra nitrogen. 

En stor sammenstilling av svenske gjødslingsforsøk i høsthvete viser at 4 kg ekstra nitrogen ved begynnende skyting vil heve protein prosenten med ett prosentpoeng. Dette betyr i praksis at forsikringspremien er gratis, og at gevinsten potensielt kan være svært stor i gode kornår, slik forsøksserien gjengitt her demonstrerer til fulle. For den enkelte hvetedyrker var det derfor tilnærmet risikofritt og legge på litt ekstra nitrogen ved begynnende skyting, for å sikre proteinnivået i et år der avlingspotensialet var langt over et normalår. Ellers henviser vi til en glimrende fagartikkel av Bernt Hoel, Bioforsk Apelsvoll i Bioforsks Jord- og Plantekultur 2015. Han tar for seg en lang rekke forsøksserier i høsthvete, og drøfter ulik gjødslingspraksis og betydning dette har for proteininnholdet i høsthveteforsøk med høye avlingsnivåer. Her konkluderer Bioforsk at i de fleste tilfeller vil 19-20 kg N/daa være tilstrekkelig for å oppnå matkvalitet, selv ved høye avlingsnivåer.

Det som er svært vanskelig å anslå i praktisk dyrking er jordas evne til å frigjøre nitrogen fra nedbryting av organisk materiale. Her kan vi ved hjelp av den håndholdte N-sensoren måle stor variasjon mellom forsøksfelt. Det ser også ut til å være betydelig variasjon mellom vekstsesonger. Kanskje var vekstsesongen i 2014, med rekordtidlig vekststart og med påfølgende forsommertørke, av en slik karakter at jordas evne til å frigjøre nitrogen gjennom mineraliseringsprosesser var noe mindre enn vanlig.