YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) - Ny gjødseltype med mer svovel

Yara lanserer nå en ny gjødseltype: YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S). Bakgrunnen for dette er et ønske fra bønder og veiledere om et gjødselslag som inneholder mer svovel enn de gjødselslagene vi har på markedet i dag.

YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) har et N:S forhold på 4, mens OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) har et N:S forhold på 7, så den nye gjødseltypen vil være svært aktuell der svovelbehovet er stort, og fosfor- og kaliumbehovet er dekket. Svovel er et næringsstoff som har fått økt fokus. Mer bruk av husdyrgjødsel og andre organiske gjødselslag som binder opp svovelet er en viktig faktor. 

Det har alltid vært svovel i Fullgjødsel, men på 90-tallet ble det mindre sur nedbør og der man brukte husdyrgjødsel og ren nitrogengjødsel fikk man nå svovelmangel. På grunn av lavt svovelnedfall er Midt-Norge spesielt utsatt for mangel på svovel. I jorda er svovelet bundet opp til det organiske materialet og brytes sakte ned til plantetilgjengelig svovel, avhengig av jordtemperatur, fuktighet og pH. Plantetilgjengelig svovel har lett for å vaskes ut, spesielt på sandholdig jord. Dette gjør at lett jord i nedbørrike områder er særlig utsatt. Mangel på svovel i korn vil gå utover avlingen. 

Resultater fra svovelgjødslingsforsøk i høsthvete i Vestfold har vist opptil en halvering av avlingen på sandjord der det ikke ble tilført svovel, mens man i Trøndelag i middel for fire felt i høsthvete (2004-2006) fikk 25 % lavere avling uten svovelgjødsling. Proteinkvaliteten blir også redusert av svovelmangel siden det blir lavere innhold av svovelholdige aminosyrer. Dette reduserer bakekvaliteten på hvete siden de svovelholdige aminosyrene har betydning for deigviskositeten og heveegenskapene til brødet. En balansert gjødsling med svovel er derfor viktig for god utnyttelse av norsk mathvete. 

I gras gir svovelmangel avlingsnedgang, og det fører også til at nitrogen/svovel (N/S) forholdet blir for høyt, og kvaliteten på fôret blir redusert. Drøvtyggernes vommikrober trenger også rett N/S forhold for å bygge opp aminosyrene methionin og cystein. Dette er med å sikre et godt grovfôropptak og god lønnsomhet i melke- og kjøttproduksjonen. Oljevekster har et særlig høyt behov for svovel. Mens korn trenger 1 kg svovel per 10 kg nitrogen (N/S forhold på 10) er behovet i oljevekster det dobbelte (N/S forhold på 5). Det vil si at oljevekster gjerne trenger 2-3 kg S/daa. YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) vil derfor være førstevalget til delgjødsling i oljevekster der fosfor- og kaliumbehovet er dekket fra våren av.

Innhold

Nyhet!

YaraBela  
SULFAN 24-0-0 (6S)


OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

Total-Nitrogen

24 %

27 %

    Ammonium-N

12 %

13,5 %

    Nitrat-N

12 %

13,5 %

Svovel

  6,0 %

  3,7%

Kalsium, total

  8,6 %

  5,7 %

Kalsium, vannløselig

  6,4 %

  4,3 %

Magnesium, total

  0,6 %

  0,7 %

Eksempel på vårgjødsling til eng (i kombinasjon med husdyrgjødsel)
 

•       10 kg N i OPTI-NS 27-0-0 (4S) (37 kg) = 1,4 kg Svovel/daa

•       10 kg N i YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) (42 kg) = 2,5 kg Svovel/daa

YaraBela Sulfan