Våronntips! Hvordan fastsette nitrogenbehovet til eng

En stor utfordring ved grasdyrking er å fastsette korrekt nitrogenbehov (N) til graset. For å treffe rett N-mengde om våren, bør følgende faktorer vurderes før nivået bestemmes.

  • Botanisk sammensetning (andel gras/kløver i enga) 
  • Forventet avlingsnivå 
  • Kvalitetsmålsetting for surfôret (bruk Surfôrtolken fra NLR aktivt)
  • Antall slåtter 
  • Engalder

Vi håper flest mulig har en målsetting om å øke avlingene denne vekstsesongen. Forventer man 100 kg høyere grasavling per dekar, forteller N-normene nedenfor at man bør øke gjødslingen med 2 kg N per dekar.

Endret klima gir lengre vekstsesong. I mange områder bør det vurderes å gå fra to til tre slåtter. 

Husk at man bør gjødsle mest der enga har avlingspotensial! I 1. års eng kan man godt være litt forsiktig med N-mengden, fordi det oftest er ettervirkning av husdyrgjødsla tilført i gjenleggsåret. Dessuten vil litt moderat gjødsling bevare kløverandelen lenger. I 2. og 3. års eng vil graset som regel respondere godt på sterk N-gjødsling. 

Lar man enga bli eldre enn 3 år, bør man vurdere en Fullgjødseltype med mer fosfor, kalium og magnesium. Spesielt viktig er dette i 1. slåtten da jorda ofte er kald og frigjør lite næring. Du kan gjerne redusere N-mengden noe i eldre eng, men sørg for å forsyne graset med de øvrige næringsstoffene. Balansert gjødsling med andre næringsstoffer blir viktigere utover i engårene, fordi grasavlingene fjerner store mengder næring ved hver slått.

Anbefaling eng (2 slåtter), med mindre enn 10 % kløver

Anbefaling eng (3-4 slåtter), med mindre enn 10 % kløver

Anbefaling eng (2-4 slåtter), med mer enn 10 % kløver