Tenker du riktig når enga skal gjødsles?

To problemstillinger:

  1. Bør gammel eng få litt ekstra med gjødsel for å gi tilstrekkelig avling? 
  2. Bør 2. og 3. års eng gjødsles svakere fordi man har brukt mye husdyrmøkk i gjenleggsåret, og fordi man ønsker å utnytte kløverens evne til å spare nitrogen? 

Svarer du JA på disse to spørsmålene er det ganske sannsynlig at du gjør to feilvurderinger. 

Forklaring: 

Den gamle enga har uansett redusert avlingspotensial, og vil ikke respondere spesielt mye på økt gjødselmengde. Ved å øke gjødselmengden risikerer du et grovfôr med dårlig kvalitet og altfor høy PBV. I mange tilfeller er det en bedre vurdering å benytte moderate gjødselmengder i en slik situasjon. 

Den unge enga derimot, har et betydelig avlingspotensial. Skal man klare å hente ut potensialet kreves store mengder gjødsel. Ikke bare nitrogen, men også fosfor, kalium og svovel kreves i store mengder. 


Tabellen nedenunder er hentet fra Tyskland, men kanskje er dette vurderinger vi etter hvert også bør vurdere under norske forhold. Her er det lagt opp til at eng i god kondisjon skal gjødsles vesentlig hardere enn gammel eng med moderat avlingsnivå. 

Tabellen er bygd opp slik at næringsstoffbehovet er angitt i form av N, P og K ved 100 kg avling. Ved 400 kg avling må du multiplisere de angitte verdien over næringsbehov med en faktor på 4 for å finne gjødselbehovet. Ved et avlingsnivå på 800 kg må du gange med en faktor på 8.

Ref.: Brenner, C., 2010. Die wertvollen Gräser im Bestand halten. RBZ – Nr. 8, 22-24