Presisjon i kaliumgjødslinga for bedre dyrehelse

Grovfôr- og mineralanalyser kan være avgjørende for å avdekke optimalt kaliumgjødslingsbehov. Fordelingen av kaliuminnholdet tatt ut i surfôrprøver viser store forbedringspotensialer. Over 40% ligger utenfor optimalt nivå.

Melk- og kjøttprodusentene er godt i gang med innefôringsperioden. I den sammenheng sendes det inn grovfôrprøver for å optimere fôrseddelen med supplering av rett type kraftfôr. Dessverre blir det i for liten grad tatt ut mineralanalyser i disse surfôrprøvene. Mineralsammensetningen kan gi grunnlag for korrigering av neste års gjødslingsplan og valg av riktiggjødseltype. 

Mye kan tyde på at det er en del å hente på større presisjon i kaliumgjødslingen i enga. I figuren nedenfor ser vi at andelen av mineralanalyser med lave K-verdier er relativt stor. Over 35% av prøvene viser underdekning av kalium. Risikoen er derfor til stede at en mister avling med så lave K-verdier. 

På den andre siden er det også enkelte som har for høye K-verdier som kan skape ubalanse i mineralopptaket til husdyra. Over 5% av prøvene viser for høye kaliumverdier. Dette kan gi forskjellige produksjonssjukdommer. Mineralanalyser av grovfôrprøvene sikrer presisjonen både m.o.t. gjødsling og evt . tildeling av mineraltilskudd. Med dette oppnår en gode avlinger og redusert risiko for sjukdommer på buskapen. 

Det er spesielt kaliumgjødslingen og det antagonistiske forholdet til kalsium og magnesium som er viktig å balansere i forhold til sykdommer nevnt nedenfor: 

Melkefeber, hyppigst på eldre dyr, redusert absorpsjonsevne av Ca med lave Mg-verdier i fôret, kation/anionbalanse, K+Ca+Na/Cl+SO4+. Lavt Ca innhold i sinperioden er positivt, regionale forskjeller, anionsalter etter kalving positivt. Vitamin D virker positivt på absorpsjonen av Ca. 

Graskrampe, tetanikoefisient K/Ca+Mg, absorpsjonsevna av Mg er viktig. Det er uheldig med for høye verdier av K eller lave Na/K-forhold i fôret. Viktig med balansert gjødsling med N og K. Dannelse av MgNH4PO4, uløselig og dermed redusert absorpsjon av magnesium. 

Yara anbefaler grovfôrprodusenter å bruke gjødseltyper som gir et optimalt kaliumnivå som sikrer godt avlingsnivå og dyrehelse (i de aller fleste tilfeller YaraMila Fullgjødsel).

Prosentvis fordeling av kaliumanalysene. TINE årsrapport 2011, Kilde: Ingunn Schei, TINE