Husk svovel til hver slått

I 2018 ble det startet opp en forsøksserie med stigende nitrogen (N) kombinert med mer eller mindre svovel (S) tildelt til ulik tid. Feltene var fastliggende og viste interessante resultater i 2019, som var det 2. engåret. Forsøkene ble gjort i samarbeid med NIBIO.

Respons på svovelgjødsling

To av forsøkene ble gjennomført i Stjørdal på forskjellige jordarter, Kvithamar med siltig mellomleire og Værnes med siltig sand. Gjødslingsleddene var fastliggende, slik at effekten av behandlingene ble akkumulert i to år.  Vi viser her middel av avlingsresultatene på de to jordartene.  Ett av spørsmåla var om svovel også bør tilføres etter slått, og ikke bare om våren. Det ble tilført totalt 2,7 kg fosfor (P) per dekar i alle behandlinger, og totalt 15 og 17 kg kalium (K) per dekar på henholdsvis siltig mellomleire og siltig sand. I forsøket ble det benyttet bare mineralgjødsel.

Forsøksleddene er følgende med stigende N og mer eller mindre S. Avlingsresponsen er i middel for Værnes og Kvithamar i 2019 med noterte slåttetidspunkter:

Ledd

N-gjødsling i sum for 3 slåtter

S-gjødsling fordelt på 1. 2. og 3. slått

1

22 kg N/daa

1.0 + 0 + 0 kg S/daa

2

26 kg N/daa

1.2 + 0 + 0 kg S/daa

3

30 kg N/daa

1.5 + 0 + 0 kg S/daa

4

22 kg N/daa

1.0 + 0.8 + 0.9 kg S/daa

5

26 kg N/daa

1.2 + 1.0 + 1.0 kg S/daa

6

30 kg N/daa

1.5 + 1.2 + 1.2 kg S/daa

7

26 kg N/daa

0 + 0 + 0 kg S/daa

8

26 kg N/daa

2.5 + 1.8 + 1.9 kg S/daa

 

N og S respons bilde 1.JPG

Mineralanalyser som grunnlag for korrigering av gjødslingsplan

Som mineralanalysene viser i snitt for begge forsøkene kommer verdiene over grenseverdiene 12/1 (N/S) der en ikke nytter svovelholdig gjødsel, som dessuten er sammenfallende med redusert avling på disse ledda. Det høyeste N/S forholdet var, >20 på sandig silt på Værnes, der en ikke tilførte svovel i noen av slåttene. Disse analysene kan nyttes til korrigering av gjødslingsplanen og konklusjonen er at en bør tilføre S-holdig mineralgjødsel til hver av slåttene!

N og S respons bilde 2.JPG

Mineralanalysene fra 2019 sesongen viste høye N/S forhold i 2. og 3. slått der det ikke ble tildelt S-gjødsling etter vårgjødslinga. Det var klart høyest N/S forhold på den sandige, moldfattige siltjordarten.  N/S-forholdet var over 20/1 på siltig sand uten S-gjødsling. Mens N/S-forholdet var nær 15/1 og nær 20/1 på henholdsvis 2. og 3 slått der det ikke ble tilført S til disse slåttene.

På siltig mellomleire var også N/S forholda for høye uten tilførsel av S til 2. og 3 slått.  Forsøksserien viser at det på begge jordarter bør tilføres S til alle slåttene for en optimal avling og kvalitet for å sikre et bedre grovfôropptak.

Med bløtgjødsel kreves ytterligere gjødsling med svovelholdig mineralgjødsel

Med en praksis der det også nyttes husdyrgjødsel, skal vi være klar over at det tilføres betydelig mengde karbon som både innvirker på N- og S-tilgjengeligheten på supplerende mineralgjødsel.

I tidligere forsøksserier der grunngjødsling med 5 tonn husdyrgjødsel (2,5+2,5 t/daa til 1. og 2. slått) ble gjennomført med supplerende mineralgjødsel, var det utslag i alle felt for tildeling av svovelholdig mineralgjødsel på ulike jordarter.  I tillegg var det utslag for å ta med kalium, gitt med YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6 eller OPTI-NK 22-0-12 3S + Se, på jordartene som var i K-AL-klasse «lite» og «middels».

Dette vil vi etterprøve i nye forsøksserier som vi starter opp våren 2020. Feltene anlegges der bonden selv tilfører bløtgjødsel med stripegjødsling av 3 + 2 tonn/daa (vår + etter første slått). Mineralgjødsel blir supplert med stigende N i tre nivåer, med mer eller mindre svovel. Det sammenlignes N-gjødsel uten S, YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S), og OPTI-NK 22-0-12 3S + Se. Dette for å finne den optimale mengde nitrogen i samspill med svovel, og kalium på jordarter i lave til middels K-AL statusverdier.