God økonomi i å variere N-tildelingen i enga

Ei gjennomsnittlig eng i Norge varierer mye i avling fra de beste til de dårligste delene av jordet. En viktig årsak er at jordvariasjonen bidrar til ulik N-tilførsel. For å kompensere for dette må vi variere N-tilførselen for at graset skal ta opp tilnærmet lik mengde nitrogen.

Skal du klare å variere nitrogengjødslinga mest mulig riktig, kreves informasjon om biomassen på skiftet og spredeutstyr for å kunne variere tildelinga etter behov.  Variasjonen i biomasse kan du se på et satellittbilde i atfarm, en ny digital tjeneste som Yara lanserer i samarbeid med Dataväxt. I atfarm får du i tillegg en anbefaling på hvordan du skal variere N-gjødslinga til neste slått, basert på et satellittbilde like før slått. Økonomiske beregninger viser at kostnaden på meravlinga pr. enhet er under halvparten av hva kostnaden er pr. enhet på fôrenhetene du allerede produserer i middel på skiftet. Dette utfra gjennomsnittsbetraktninger. Igjen understreker dette at det er god økonomi i å drive det arealet du allerede har best mulig.