Fosfor til eng og beite

Fosfor har en viktig rolle i metabolismen, energiomsetningen og enzymaktivitetene i plantecellene.

Så selv om behovet for fosfor er lite sammenlignet med nitrogen, så er det avgjørende å ha god tilgang for en god grastilvekst. Fosfor stimulerer veksten i grasplantene, og er dermed viktig for å kunne øke avlingen. Fosfor er lite bevegelig i jordsmonnet og hva som er tilgjengelig for plantene avhenger av jordas pH, avstanden til planterøttene, fuktighetstilstand, jordstruktur og jordas temperatur.

Effekt av pH på tilgjengelig fosfor

Kurven viser effekten av jordas pH eller kalktilstand, på tigjengeligheten av fosfor grunnet utfelling med kalsium ved høy pH og fiksering til jern og aluminium ved lav pH.

Avstand fra rota og tilgjengelige næringsstoffer

Planterøtter tar opp fosfor fra jordvæsken innenfor en avstand av 2-4 mm fra rota, 10 ganger mindre effektivt enn opptak av nitrat (NO3). Fosforopptaket forutsetter et godt utviklet rotsystem med stadig ny tilvekst. Kurven til venstre illustrerer den relative effekten av bevegeligheten i jorda til de forskjellige ionene. 

Jordtemperatur og fosfat

Temperaturen har også en stor innvirkning på fosfortilgangen som vist her. 

Plantenes respons på fosfor avhenger av jordas næringsstatus som vi analyserer ved AL-metoden og oppgis som lettløselig fosfor (P-AL). Jord med lav P-status gir bedre respons på tilført fosfor. Men på grunnen av tilgang begrenset av pH og fosforets dårlige bevegelighet, særlig på kalde, våte jordarter om våren, kan sporadiske mangler forekomme og forsøk har vist at fosfor tilført om våren forbedrer responsen på nitrogengjødse i samspill med fosfor selv på jordarter med høy P-status.

Fosfor og jord

Disse dataene fra Norge viser responsen på fosfor på jord med forskjellig P-status målt med P-AL-metoden.