Hvordan øke antall blader og skudd i bygg

Antallet blader og skudd avgjør størrelsen på bladmassen og mengden aks ved høsting. Ved å registrere totalt antall skudd som utvikles og hvor mange av disse som overlever høstingen bestemmer man antallet aks.

Viktigste makronæringsstoffer for tidlig utvikling av skudd, blader og for hvor mange skudd som skal overleve er nitrogen, fosfor og svovel. Av mikronæringsstoffene er mangan og sink de viktigste for å øke antallet skudd og blader.

Å oppnå den riktige skuddmengden ved busking i bygg er viktig da bygg har et gitt antall mulige korn pr aks sammenlignet med hvete, som har større kapasitet til å kompensere med antallet korn pr aks fra 2 til 5. Det er også viktig å legge merke til at i bygg er avlingen på første og annenrangs skudd veldig like, så der plantetettheten er lav kan man øke avlingen ved å stimulere til økt busking. Dette er forskjellig fra hvete og rug. 

Plantenæring og antallet blader og skudd i bygg.

Nitrogen 

Toradsbygg har mindre vekt pr aks, av den grunn må man ha en større tetthet av aks sammenlignet med seksradsbygg for å opppnå samme avling. Større såmengde og produktiv busking fremmet av nitrogengjødsling er nødvendig med toradsbygg (f.eks 700-800 skudd/m2 sammenlignet med 550-600 skudd/m2 , på fruktbar jord med god tilgang av vann). Med flerradsbygg bør målet være ca tre aks pr plante, og med toradsbygg to skudd pr plante. På grunn av viktigheten av å begrense reduksjonen i antall blomster og korn i toradsbygg, må en tilfredsstillende næringstilgang sikres under skyting og etter blomstring. 

Nitrogen er det viktigste næringsstoffet for å kunne oppnå høye avlinger. Vanligvis er 4% av plantematerialet (biomassen) nitrogen ved god gjødsling, og det gir større og flere blader som med bedre busking danner grunnlag for avlingen.

Antall blader bygg

Tilstrekkelige mengder nitrogen under utviklingen vil få byggplantene til å produsere flere blader på hovedskuddet.

Utviklingshastighet blader bygg

Hvert blad utvikler seg raskere og nitrogenmangel vil redusere hastigheten på stamcelleinitieringen, som igjen vil redusere antallet potensielle aks.

Dager til flaggbladet bygg

Det er også viktig å merke seg at bruk av riktige mengder nitrogen for utvikling av bladmassen vil ikke påvirke den fysiologiske utviklingen. Dette utviklingstrinnet er ofte karakterisert ved at flaggbladet viser seg. 

Hvor mange skudd som produseres i buskingsfasen kan påvirkes av et sammenspill mellom nitrogengjødsling og når denne gis. Der antallet skudd er under et optimum kan høyere nitrogengjødsling tidlig i sesongen (Zadoks 25-30) øke antallet skudd og derfor antallet aks. Denne type gjødsling kan ikke brukes der formålet er tette plantebestander, da det kan føre til for stor bladmasse, for mange skudd og legde. 

Vanligvis er tidspunktet for blad- og skuddproduksjon veldig begrenset så en tidlig gjødsling med høye nitrogenmengder er viktig for å kunne oppnå den tidlige veksten og buskingen man ønsker.

Det er også en god sammenheng mellom mengden skudd produsert og størrelsen på rotmassen. Vanligvis gir god busking en stor rotmasse som fører til bedre opptak av næringsstoffer og bedre motstand mot tørke. 

Mikronæringsstoffer

Tidlig utvikling av blader og skudd som påvirker det endelige antallet planter kan også bli påvirket på en dramatisk måte av mangel på mikronæringsstoffer. Mangan og sink er to viktige mikronæringsstoffer som vil påvirke utviklingen av de komponentene i planten som tilsammen produserer avling, slike som antallet aks og kornstørrelse.

Andre dyrkingsmetoder som påvirker antallet blader og skudd

Antallet skudd som utvikles vil påvirkes av følgende faktorer: 

  • To-rads eller seks-rads bygg og sortsvalg. Sortene varierer i buskingspotensiale og utviklingshastighet. 
  • Sådato. Tidlig såing øker buskingen. 
  • Sådybde. Dypere såing kan påvirke buskingen. 
  • Såmengde og spireprosent. Tetthet av frø ved såing. Stor frøtetthet gir flere hovedskudd og mindre busking. 
  • Jordas og åkerens tilstand. Dårlig jordsmonn, strukturskader og pakking forsinker den tidlige buskingen.
  • Skadedyrsbekjempelse. 
  • Jordas næringstilstand i forhold til jordanalyser, kalktilstand. God fruktbarhet (humus, høye nitrogenverdier) gir økt busking. 
  • Nitrogengjødsling ved såing. 

Mengden skudd i buskingen kan også påvirkes av veksthormoner som reduserer apikal dominans og på den måten øker buskingen.