God respons på delgjødsling av bygg

I KornFUTH-prosjektet har man sett på effekten av delt gjødsling (ved såing + buskingsfasen) og ulike gjødselmengder til bygg.

I snitt gav 11 kg nitrogen (N) 575 kg/daa, mens 11+3 kg N gav 623 kg/daa. Denne avlingsøkningen på 48 kg/daa gir en netto merverdi på ca. 100 kr/daa med dagens gjødselpriser. Utgifter i forbindelse med spredning er ikke tatt med i regnestykket. Delgjødslingen ble utført i buskingsfasen (vekststadium 21-23).

Med utgangspunkt i disse tallene kan man tenke seg en situasjon i praksis der korndyrkeren forventer 500 kg/daa, og gjødsler ved såing med 11 kg N/daa i Fullgjødsel®. Vekstsesongen blir god, avlinga ender på 575 kg/daa og bonden vil naturlig nok være fornøyd. I realiteten kan imidlertid avlingspotensialet være større enn som så, 3 kg N/daa gitt med OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) i buskingsfasen har i disse forsøkene økt avlinga ytterligere med hele 48 kg/daa. Dette viser at det er meget lønnsomt å utnytte avlingspotensialet.

Bygg danner grunnlaget for avling tidlig og det er derfor viktig at delgjødslinga ikke blir for sein. I forsøksserien fra KornFUTH-prosjektet ble det prøvd ut to N-mengder og 4 gjødslingsstrategier. Strategien med å gi 11 kg N/daa i form av Fullgjødsel® 20-4-11 om våren og 3 kg N/daa ved busking (vekststadium 21-23) i OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) gav høyest avling (figur 1). Det var også en meravling på 34 kg/daa for å radgjødsle istedenfor å breigjødsle vårgjødslinga. Sortene som ble prøvd var Brage og Helium, det var ingen signifikant avlingsforskjell mellom disse sortene.

Figur 1. Avling ved ulik gjødsling i bygg, middel 11 felt, 2014-2016 (kilde: Jord- og Plantekultur 2017, NIBIO)