Gjødslingstiltak for bygg etter store nedbørsmengder

Store nedbørsmengder, blant annet i Vestfold og andre steder på Østlandet i mai 2017, vil mange steder ha vasket næringsstoffer nedover i jordprofilet, og noe nitrogen vil også være tapt til lufta på grunn av denitrifikasjon. Plantene trenger i disse tilfellene ekstra næring for at veksten ikke skal stagnere og gi avlingstap.

Fra slutten av april og fram til midt i mai er det ved klimastasjonen på Ramnes i Vestfold målt cirka 150 mm nedbør. NIBIO sin nitrogenkalkulator beregner nedvasking på cirka 6 kg N/daa på sandjord, 3 kg N/daa på lettleire (figur under) og 2 kg N/daa på silt/mellomleire, forutsatt en vårgjødsling med 12 kg N/daa.

Behovet for tilleggsgjødsling avhenger av avlingsforventningen. Ved å legge inn egen sådato, gjødselnivå, jordtype og forventet avlingsnivå i nitrogenkalkulatoren kan du beregne eventuelt nitrogentap og gjødslingsbehov på dine skifter. 

Det er flere alternative gjødseltyper fra Yara ved behov for tilleggsgjødsling. Er det snakk om utvasking vil YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) være et naturlig valg, mens ved vannmetning og sturende, gul åker så er YaraLiva® Kalksalpeter™ det mest effektive. I tilfeller med sturende, gul åker på grunn av vannmetning er tilleggsgjødsling så snart det er kjørbart viktig for ønsket respons. Også ved utvasking er det viktig å sette inn tiltak i tide for å unngå vekststans.

YaraBela OPTI-NS

Store nedbørsmengdene vasker også ut svovel i tillegg til nitrogen. Ved å benytte OPTI-NS tilfører du begge disse næringsstoffene. Ammonium virker litt senere enn nitrat, men forskjellene er moderate. Samtidig er ammonium litt mer beskyttet mot utvasking. I en normal åker hvor man skal gjennomføre planlagt delgjødsling vil vi anbefale YaraBela OPTI-NS. OPTI-NS inneholder 3,7 % svovel i tillegg til 27 % ammoniumnitrat. Ammonium-nitrogenet utgjør 50 % og nitrat-nitrogenet de øvrige 50 %.

YaraLiva Kalksalpeter

Planlegger man å tilleggsgjødsle sturende, gul åker, er det YaraLiva Kalksalpeter som er det mest effektive, men også det dyreste gjødselalternativet. Jo lengre kornet er kommet i utvikling desto bedre konkurrerer Kalksalpeter med ammoniumbaserte gjødselslag. Blir det en periode med tørrere vær, vil også Kalksalpeter være det beste alternativet for delgjødsling/tilleggsgjødsling. Kalksalpeter inneholder ca. 93 % nitrat-nitrogen og har raskere og sikrere effekt enn de andre nitrogengjødselslagene med mye ammonium-N. Svenske forsøk har konkludert med at Kalksalpeter har 15 % høyere effektivitet enn andre gjødseltyper, og økt effektivitet av nitrogenet sammen med den positive kalkvirkning som er nevnt under, bør tas med i vurderingen når man skal velge N-gjødsel. Kalksalpeter har altså i tillegg en positiv kalkeffekt. 1 kg nitrogen som Kalksalpeter har en kalkeffekt tilsvarende 1 kg CaO. Om 1 kg CaO tilsvarer 2 kg kalk vil 4 kg nitrogen i Kalksalpeter ha samme pH-hevende effekt som 8 kg kalk. De ammoniumbaserte N-gjødseltypene og Fullgjødsel har en tilsvarende negativ kalkeffekt.