Gjødslingsråd for bygg


Forbruk av næringsstoffer i bygg

Gjødslingsnormen retter seg etter en avling på 400 kilo bygg pr. dekar. Dersom halmen pløyes ned, bør det trekkes fra 0,3 kg fosfor og 2 kilo kalium pr. dekar. Det må justeres for nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn avlingen oppført i tabellen.

Korreksjon av fosforbehov

Korreksjon av kaliumbehov

Delt gjødsling i løpet av vekstsesongen

Dette er en gjødslingsstrategi hvor planlagt gjødselmengde deles opp i vårgjødsling med Fullgjødsel® og en eller flere gjødslinger senere i vekstsesongen. Metoden gjør det mulig å tilpasse gjødslingen i veksttida etter rådende klima- og vekstforhold.

I korn er delt gjødsling en innarbeidet gjødslingspraksis i hvete og anbefales også i bygg og havre i nedbørrike områder. Delt gjødsling gir ofte mindre legdeproblemer, økt avling, høyerer proteininnhold og bedre nitrogenutnyttelse.  

Gjødslingsmatriser

Fullgjødsel 8-10 kg

Fullgjødsel 11-14 kg

Tidspunkt for delt gjødsling i veksttiden

Ved svak N-gjødsling om våren i bygg og havre delgjødsles det før begynnende busking. 

Valg av mineralgjødsel til bygg:  Eksempel: Jordanalyser med P-AL = 8 og K-AL = 16 viser at Fullgjødsel® 22-3-10 egner seg godt til vårgjødsling når nitrogenbehovet er ca. 11 kilo pr. dekar. Dette tilsvarer 50 kg Fullgjødsel® 22-3-10, og tilfører i tillegg til nitrogenet 1,5 kg fosfor, 5 kg kalium, 0,6 kg magnesium og 1,25 kg svovel pr. dekar. 

Der halmen fjernes, og valget står mellom to gjødseltyper, bør den mest kaliumrike gjødseltypen velges.