Gjødslingsmengde og -tidspunkt i bygg


Nitrogen

Den totale responsen på tilført nitrogen bidrar til å øke avlingen. For å avgjøre den nitrogenmengden som er nødvendig pr daa kan man uføre forsøk som gir indikasjoner om dette. For mye nitrogen tilført kan gi problemer med legde og økte sykdomsangrep.

Respons nitrogen bygg

Tidspunktet for nitrogengjødsling er også viktig for at plantene skal kunne gi optimalt utbytte av den tilførte gjødsla. Høyeste opptak av nitrogen forekommer ved Zadoks 31 - 39 da rundt 3 kg N/ha/dag tas opp. Ettersom bladmassens størrelse når sitt maksimum og aksene begynner å vise seg (Zadoks 39 - 59), vil nitrogenopptaket gå ned  til rundt 1,8 kg N/ha/dag.

Ved Zadoks 59 vil byggplantene ha tatt opp ca 130 kg N/ha. Etter at aksene har kommet fram vil nitrogenopptaket være veldig begrenset ettersom nitrogenet i plantene vil forflyttes til kornene som utvikler seg. 

Vanligvis anbefales det at man tilfører minst 60% av den totale nitrogenmengden ved såing. Det gjenværende gis som planlagt delgjødsling ved 3-bladstadiet. Tilleggsgjødsling ved tap av nitrogen ved utvasking og denitrifikasjon bør også tilføres tidligst mulig i bygg. 

Fosfor

Fosfor betraktes som det nest viktigste næringsstoffet etter nitrogen når det gjelder påvirkning av plantenes vekst og utvikling. 

pH og tilgjengelig fosfor

Etter at plantene har nådd trebladsstadiet vil de begynne å trenge fosfortilførsel fra jorda for at utviklingen av blader og skudd skal kunne fortsette som normalt. Tilgjengeligheten av fosfor i jorda avhenger av en rekke faktorer: pH, andre næringsstoffer som aluminium, jern og kalsium, fuktighetsforholdene i jorda og jordas temperatur. 

Det er derfor viktig å forsikre seg om at det er tilgjengelig fosfor blir tilført for å unngå en eventuell begrensing av den tidlige utviklingen av plantene. 

Fosfor tilføres vanligvis ved såing og i norge som oftest ved kombisåing. Noen ganger tilføres deler av fosforet som startgjødsling i forma av OPTI-Start 12-23-0 ved siden av såkornet.  Jorda er da fremdeles kald og de lave temperaturene gjør at den lagrete fosforet kan være vanskelig tilgjengelig, så det er viktig å tilføre "nytt" fosfor for å unngå senket vekst- og utviklingshastighet. Det er også mulig å inkludere bladgjødsling med fosfor for å øke plantenes fosforstatus i perioder der fosfor fra jorda er vanskelig tilgjengelig. 

Svovel 

Svovel er et annet viktig næringsstoff som bygg trenger for å sikre en fortsatt vekst av skudd under utvikling. Byggestenene for plantevekst er de svovelbaserte aminosyrene som mange av planteproteinene utvikler seg ifra. 

Svovel er lite bevegelig i plantene, derfor vil svovelmangel komme først til syne på de yngre bladene. For å forhindre dette bør svovel være lett tilgjengelig, særlig i den kraftige vekstperioden om våren. Bladgjødsling med svovel kan også benyttes for å unngå mangel.  Ved svovelmangel er meravlingen betydelig ved ekstra tilførsel.

En velbalansert gjødsling 

For å sikre en god og ensartet avling av bygg er det viktig å tilføre en balansert gjødsling i løpet av den perioden da plantene trenger mest næring.

En velbalansert gjødsling må også inkludere mikronæringsstoffer i riktig mengde og på rett tidspunkt. Ved bruk av laboratorieanalyser og Yaras Megalab planteanalyselaboratorier kan de forskjellige mangelsymptomer identifiseres før synlige symptomer opptrer og gjødslingen tilpasses etter forholdene med god effekt.