Forsøk med tilleggsgjødsling av bygg

I 2013 la Hedmark Landbruksrådgiving (nå NLR Innlandet) ut et tilleggsgjødslingsforsøk, siden en nedbørrik våronn gjorde at mange bestemte seg for å tilleggsgjødsle åkeren. Hensikten med feltforsøket var å undersøke hvor langt utover i sesongen det var mulig å kompensere for nitrogenutvaskingen.

Bygg som gulner etter store nedbørsmengder i Trøndelag i 2015.

Rask tilleggsgjødsling gav best effekt

En byggåker hos Sten og Stønn ble tilleggsgjødslet med 3 kg N/daa i form av OPTI-KAS™ 27-0-0, til ulike tidspunkter i perioden 30. mai til 1. juli. Det kom ca. 91 mm med nedbør i mai før feltet ble lagt ut. OPTI KAS 27-0-0 er i Yara sitt sortiment erstattet av OPTI-NS 27-0-0 (4S). 

Resultater 

Uten tilleggsgjødsling var avlinga 504 kg/daa. Tilleggsgjødsling på plantenes ettbladstadium (BBCH 11) den 30. mai, ga en avlingsøking på 18 %. Dette tilsvarer 90 kg/daa. Herfra var avlingskurven dalende. Gjødsling den 4. juni økte avlingene med 9 %, mens økningen på buskingsstadiet (BBCH 21-23) kun var på 3 %. 

Dette viser at tidlig kompensering for tapt nitrogen er viktig. Bygg er spesielt sårbar i så måte, siden næringsopptaket skjer over en kort periode tidlig i sesongen. 

Resultater for tidspunkt for tilleggsgjødsling i bygg hos Sten og Stønn i Vang i 2013.

Behandling

Relativ avling

Ubehandlet

100 (504)

30. mai

118

4. juni

109

12. juni

104

17. juni

102

20. juni

106

25. juni

100

1. juli

90

Aktuelt med tilleggsgjødsling

I 2015 ble det lagt ut fire forsøksfelt i Trøndelag etter at det kom store nedbørsmengder i mai og juni. Feltene ble tilleggsgjødslet med 3 og 6 kg N i form av Opti-NS, Kalksalpeter og Fullgjødsel 22-3-10. Resultatene fra tre av feltene er vist i tabellene under. Et av feltene er ikke tatt med grunnet mye legde, og derav negative avlingsutslag.

Alle tre feltene har avlingsrespons med økende mengde N. Feltet på Leinstrand i Sør-Trøndelag hadde gjennomgående veldig lav avling grunnet drukning tidlig i vekstsesongen. Skiftet har også delvis tett jord og avlingsutslagene her er ikke statistisk sikre. Likevel ser vi tendens til avlingsrespons med tilleggsgjødsling, særlig i form av Kalksalpeter. Avlingsnivået i feltet på Austrått, Sør-Trøndelag var høyt og tilleggsgjødslinga har gitt god effekt. I Inderøy i Nord-Trøndelag har det også vært god effekt av tilleggsgjødslingen. Feltene bekrefter tidligere forsøk som viser at det er svært aktuelt å tilleggsgjødsle etter store nedbørsmengder.

Inderøy, NLR Nord-Trøndelag. Byggsort: Heder. Sådato: 16. mai. Tilleggsgjødslet 22. juni. 

 

Avling

Vann %

Hekto-

%

%

%

 

kg/daa

ved høsting

litervekt

legde

Stråknekk

Aksknekk

0 kg N

300

20,1

65,4

0

0

90

3 kg N Opti-NS

341

19,2

64,3

0

13

77

6 kg N Opti-NS

388

19,7

64,7

0

23

67

3 kg N Kalksalp.

396

19,5

64,1

0

13

77

6 kg N Kalksalp.

403

19,5

63,9

0

20

70

3 kg N 22-3-10

378

20,2

64,8

0

17

73

6 kg N 22-3-10

425

20,2

63,4

0

13

73

p-verdi

0,0002

0,94

0,31

-

0,13

0,11

LSD

37,8

n.s,

n.s.

-

n.s.

n.s.

Austrått, NLR Sør-Trøndelag. Byggsort: Helium. Sådato 4. mai. Tilleggsgjødslet 19. juni.

 

Avling

Vann%

Hekto-

%

%

 

kg/daa

ved høsting

litervekt

legde

Stråknekk

0 kg N

504

24,6

64,0

0

0

3 kg N Opti-NS

585

25,5

64,4

0

2

6 kg N Opti-NS

635

25,9

65,3

0

5

3 kg N Kalksalp.

622

24,0

64,9

0

0

6 kg N Kalksalp.

647

25,1

65,1

3

2

3 kg N 22-3-10

620

25,4

64,6

0

2

6 kg N 22-3-10

628

25,8

65,7

5

3

p-verdi

0,0002

0,21

0,03

0,47

0,11

LSD

43,5

n.s.

0,94

n.s.

n.s.

 

 

 

 

 

 

 

Leinstrand, NLR Sør-Trøndelag. Byggsort: Brage. Sådato 10. mai. Tilleggsgjødslet 18. juni.

 

Avling

Vann %

Hekto-

 

kg/daa

ved høsting

litervekt

0 kg N

110

12,8

60,9

3 kg N Opti-NS

119

12,7

60,8

6 kg N Opti-NS

127

12,9

61,2

3 kg N Kalksalp.

140

12,8

60,1

6 kg N Kalksalp.

156

12,8

61,8

3 kg N 22-3-10

136

12,5

60,6

6 kg N 22-3-10

148

15,2

61,7

p-verdi

0,11

0,47

0,47

LSD

n.s.

n.s.

n.s.