Hvordan forbedre kvalitet i bygg

Kvalitetsmålene for bygg vil avhenge av sluttbrukerens spesifikasjoner, dvs om den skal brukes til dyrefôr eller til menneskeføde. I Norge brukes det meste av bygg som produseres til dyrefôr. Gjødslingsprogrammer har innvirkning på kvaliteten av det høstede bygget, og må planlegges i henhold til produksjonsmålene.

ByggFor å få god kvalitet i bygg er det viktig å passe på de faktorer som påvirker veksten og utvikling av kornet. Bygg utvikler seg raskt og det er viktig at det er god tilgang på næring i jorda tidlig i vekstfasen om våren. 

Nitrogen og kalium er de næringsstoffene som trengs i størst mengde for å opprettholde høye avlinger av god kvalitet i bygg. 

Fosfor betraktes som det nest viktigste næringsstoffet etter nitrogen for sin påvirkning av plantenes vekst og utvikling. Det er viktig med god tilgjengelighet av fosfor i jorda etter at plantene har passert trebladsstadiet. Faktorer som kan påvirke mengden disponibelt fosfor i jorda er pH, andre næringsstoffer som aluminium, jern og kalsium, jordas fuktighetsforhold og temperatur.

Det er vanlig å gi Fullgjødsel som vårgjødsling, og så en delgjødsling før begynnende busking, helst nitrogengjødsel som Kalksalpeter eller OPTI-KAS 27-0-0. Delt gjødsling gir ofte mindre legdeproblemer, økt avling, høyere proteininnhold og bedre nitrogenutnyttelse. 

Tilleggsgjødsling etter N-utvasking og denitrifikasjon

Tilleggsgjødsling og avlingsrespons - bygg

Ved forsøk på gulnende byggåkre i Trøndelag i regi av Bioforsk fikk man betydelig avlingsrespons med tilleggsgjødsling. Kalksalpeter med hovedsakelig nitrat-N synes å ha gitt den beste effekten. Dette kan skyldes en ekstra effekt med manglende luftfylte porer og dermed betydelig denitrifikasjon i byggåkrene. Bygg responderer positivt om nitrogenforsyningen i form av nitrat blir tilført i tide. I dette ene forsøket synes 3 kg N/daa å være tilstrekkelig for å løfte meravlingen over 150 kg/daa til totalt 400 kg /daa. Mulig at andre næringsstoffer som kalium, magnesium var de neste «falskehalsene». Men ekstra svovel synes ikke å være noen begrensende faktor i forsøksfeltet.

Bygg har en optimal opptakskurve av nitrogen tidlig i sesongen og trenger tilleggsgjødslingen så tidlig som mulig etter overskuddsnedbør og denitrifikasjonsperioder. Det er oftest et praktisk dilemma i forhold til faren for jordpakking og kjøreskader. Det er store variasjoner i nitrogenbehovet fra åker til åker , men også innen skiftet. I slike tilfeller ser vi store fordeler ved variert tilleggsgjødling tildelt med Yara N-sensor.