Hvordan forbedre helse i bygg

Faktorer som påvirker kvaliteten i bygg er sort, jordsmonn, gjødsling og plantevern. Været i vekstsesongen har også en stor betydning for kvaliteten, særlig når det gjelder muggsopp og mykotoxin-innhold.

ByggBygg bør dyrkes på jord i god hevd, og særlig toradsbygg kan være kravfull med hensyn til kalktilstand. Ligger pH under 6,0 kan man med fordel kalke. Ugraskontroll er viktig, og vekstskifte kan redusere angrep av skadedyr og sopp. 

Bygg brukes i stadig mindre grad til menneskeføde, tidligere var det vanligere i form av grøt og flatbrød. Noe byggmel brukes som innblanding i brødmel.  Byggkornet inneholder ikke gluten og kan derfor ikke brukes til brød uten å blande melet med hvete eller rug. 

Av kornslagene som dyrkes i Norge, er bygg det som klarer seg med kortest veksttid, ned til 80 døgn for de tidligste sortene. Av den grunn har bygg større dyrikingsområde enn noen annen kornart, den går høyest til fjells og lengst mot polene. I Norge dyrkes bygg i alle korndyrkingssoner. Den korte veksttiden og av den grunn raske planteutviklingen, gjør at bygget blir ferdig med næringsopptaket i løpet av kort tid.Plantene må derfor ha god tilgang på lettløselig næring i jorden på et tidlig tidspunkt i vekstsesongen. 

Nitrogengjødsling og -opptak i bygg

Avlingspotensialet i bygg er 527 kg/daa i middel for de siste 10 årene i verdiprøvingen for Østlandet, og tilsvarende 473 kg/daa i Midt-Norge.  Disse forsøkene ligger sannsynligvis på gode skifter og kommer ut med en større avling enn en kan forvente i praksis.

I Bioforsk Vol. 8, nr1, 2013 Skriver forsker Unni Abrahamsen, om forsøksserien "Avlingspotensiale i bygg":  Avlingene varierer mye avhengig av hva dyrkeren gjør med hensyn på tilleggsgjødsling, vekstregulering og soppbekjempelse. Dette er bare en liten del av den totale agronomiske tilpasninga som gjøres i praksis.

Tilleggsgjødsling med 2 kg N/daa var lønnsomt i denne forsøksserien. Behandling med stråforkorter og soppmidler ga ytterligere merinntekt. Det synes som soppbehandlinga gav bedre lønnsomhet i form av avling og økt hektolitervekt. Soppbehandling ved aksskyting gav ytterligere økt avling samt økt hektolitervekt. 

Mikronæringsstoffer og kornkvalitet

Nitrogen og kalium er de næringsstoffene som mest påvirker kornkvaliteten. Nitrogen er viktig for protein og stivelsesinnhold mens kalium opprettholder cellestrukturen og gir plantene stivhet og motvirker derfor legde som kan gi redusert falltall og lavere egenvekt av kornet.