februar 01, 2013

YaraVita Gramitrel - nytt bladgjødslingsprodukt til korn

ved: Yara Norge

Gramitrel

Yara har flere bladgjødslingsprodukter med enkeltnæringsstoffer i YaraVita®-serien. Vi har imidlertid sett et økende behov for supplering av næringstilførselen i høyproduktiv åkerproduksjon som for eksempel potet, korn og oljevekster. Vi har derfor valgt å komponere flere grødespesifikke, allsidige bladgjødslingsmidler. Denne sesongen introduserer vi YaraVita Gramitrel som er utviklet for bladgjødsling i korn. 

Sortsforedling og genetiske endringer i plantematerialet har ført til større avlingspotensial. Større avlinger krever større næringstilførsel. Under visse forhold blir ikke plantenæringsopptaket via rotnettet tilstrekkelig, og en må få tilført næring via bladgjødsling. Dette gjelder spesielt de forskjellige mikronæringsstoffene ved ugunstige pH-forhold. 

Ulike forhold i gjødslingspraksisen, der innsatsfaktorene reduseres til et minimum, gjør at ytre abiotiske faktorer som klima, temperatur, vasshusholdning, jordstruktur og pakkingsskader virker sterkere inn på rotopptaket av næringsstoffer enn før. Manglende vekstskifte og mindre bruk av organisk gjødsel forsterker disse forholdene. Dårligere næringsopptak gjør at en ikke får utnyttet det faktum at sortene som dyrkes har større avlingspotensiale enn tidligere. 

Inneholder de marginale næringsstoffene i korndyrking 

YaraVita Gramitrel er tilpasset og sammensatt med næringsstoffer som Yara har funnet som de mest marginale i kornproduksjonen. Dette er gjort med basis i omfattende analyser og vurderinger av et stort forsøksmateriale. Det samme er gjort for potet og oljevekster. I potet viser planteanalyser tatt ut i Tyskland at opp mot 50 % av prøvene har for lave verdier på sink, mens det for makronæringsstoffene fosfor og kalium ble funnet henholdsvis 48 og 45% med for lave nivåer. Magnesium, bor og mangan ble det også funnet mangel på. Med bakgrunn i dette ble YaraVita Solatrel lansert, som vi allerede har hatt i norsk marked noen år. Tilsvarende analyser er nå også gjennomført i korn og danner grunnlaget for komposisjonen av YaraVita Gramitrel.

Les mer om YaraVita Gramitrel