januar 10, 2019

Påvirker 2018 gjødslingsstrategien i 2019?

Ekstremåret 2018 var spesielt på mange måter. Flere nye spørsmål dukket opp, men samtidig fikk vi bekreftet at Yara sin tilnærming til gjødsling fungerer. I korn for eksempel er det beste å legge et grunnlag fra våren av med riktig valgt YaraMila® Fullgjødsel®, og deretter supplere med YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) alternativt YaraLiva® Kalksalpeter™.
Høsthvete
Høsthvete

Balansert gjødsling er viktig

Balansert gjødsling er alltid viktig, ikke minst i sesonger som 2018 når vekstene presses av ekstreme forhold. Fosfor er avgjørende for god busking i korn og rotutvikling generelt, mens kalium regulerer plantenes vannhusholdning. I tørre år blir dette avgjørende for å håndtere vannmangelen best mulig. Og for de som benyttet delt gjødsling i 2018 var det mulig å spare gjødsel ved å redusere eller droppe planlagt delgjødsling.

Tilpasset nitrogengjødsling

Tilpasset N-gjødsling handler om at man benytter delt gjødsling og tilpasser gjødslingene opp eller ned avhengig av vekstens utvikling og forventet avling. Dette er selvsagt spesielt viktig i de årene avlingene avviker mye fra normal forventning. Der man fikk lave avlinger i 2018 kan det være en del uutnyttet nitrogen i jorda. Mengdene vil kunne variere betydelig fra jorde til jorde. Hvor mye som er der og kan bidra til vekstene i 2019 avhenger av jordtype og værforholdene fra høsting i fjor og fram mot kommende sesong. Yara har flere verktøy og metoder som kan være til hjelp for å angi N-gjødslingsbehov. Dette samles nå i vårt Yara Smart Farming- konsept som dere vil høre mer om i tida som kommer.

Fosfor og kalium i 2019

Et spørsmål som har kommet etter 2018 er om lave avlingsnivåer innebærer at det finnes restnæringsstoff slik at man kan redusere betydelig på fosfor- og kaliumgjødsling til vekstene i 2019. Svaret på dette er som oftest nei. Overskuddsfosfor et enkelt år, bidrar nemlig først og fremst til jordas langsiktige fosforbalanse, og er ikke så tilgjengelig for kommende års vekst som det ny-tilført fosfor er. I praksis betyr dette at man skal fosforgjødsle i tråd med vanlige anbefalinger også i 2019 på de fleste jorder. Unntaket kan være jord med meget høy fosforstatus der gjødslingen først og fremst behøves for å opprettholde langsiktig fruktbarhet.
Når det gjelder kalium må man på lettere jordtyper ta hensyn til risiko for utvasking, som innebærer at et overskudd etter 2018 ikke fullt ut er tilgjengelig for kommende års planter. På uvanlig mange jorder ble halmen tatt vare på til fôr i 2018. Det er da viktig å huske at P og K i bortført halm må erstattes.