august 16, 2018

Med håp om bedre tider

Varmen og tørken har i store deler av landet gitt tvangsmodning, lave avlinger og rekordtidlig høsting. Mange har sådd høstraps og mange vil benytte muligheten til å så høstkorn. Dette er yterike vekster som gir håp for 2019.
Gras
Gras

Væromslaget kom for seint til å redde avlingene på Østlandet, der prognosene tilsier om lag halverte kornavlinger sammenlignet med normalen. I Trøndelag er det bedre og prognosen er noen prosent under normalen.

Regnværet som endelig kom bidrar nå til spireråme, sånn at det ligger til rette for bra etablering av høstvekstene.

Høstsådde vekster har høyt avlingspotensial. Det er viktig å gi disse vekstene en god start for å utnytte dette. Tilstrekkelig næringsforsyning sikrer god etablering og overvintring. Der man i 2018 har gjødslet til en betydelig høyere avling enn det man faktisk oppnår, vil det være mer restnæring denne høsten enn i et normalår. Dette er næring som de høstsådde vekstene kan nyttiggjøre seg. I tilfeller der avlingene blir mer på nivå med hva man har gjødslet til og på næringsfattig jord er behovet for høstgjødsling noe større. Oppsummert må situasjonen på hvert skifte vurderes for seg.

Høstkorn

Høstkornet trenger en balansert næringspakke som sikrer etableringen og ikke minst gjør plantene robuste før de går inn i vinterdvalen. Behovet for høstgjødsling avhenger av hva jordanalysene viser og en vurdering av restnæring i jorda etter inneværende sesong. Ved middels status for fosfor og kalium i jordanalysene anbefaler vi bruk av YaraMila® Fullgjødsel® 20-4-11 om høsten. Er fosforstatusen i jorda lav og kaliumtilstanden bra, så er YaraMila Fullgjødsel 21-6-6 mer aktuell.

For å bidra i den vanskelige fôrsituasjonen er halmen fjernet stort sett over alt denne høsten. Husk at dersom halmen etter forgrøden fjernes så tar man noe næring bort. Dette må være med i vurderingene omkring behov for høstgjødsling.

Høstraps


Såvarefirmaene anslår at et rekordstort høstrapsareal er sådd i 2018, nærmere 20 000 dekar. Næringsbehovet er stort i høstraps, og mye av næringen tas opp allerede om høsten. Svenske forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være opp mot 6 kg N/daa, og for å tilfredsstille et avlingsnivå på 400 kg/daa bør den totale N-mengden være rundt 20 kg N/daa.

Et Fullgjødsel-produkt som YaraMila Fullgjødsel 18-3-15 er førsteprioritet både ved såing og ved første gjødsling til våren. Jo mer N som tas opp om høsten desto mindre N behøver tilføres om våren.

Les mer om høstrapsdyrking her: Høstrapsdyrking – en krevende, men spennende utfordring

Bladgjødsling om høsten


Til høstkornet kan det som et generelt tiltak mot mikronæringsmangel være aktuelt å bladgjødsle med 100-300 ml/daa med YaraVita GRAMITREL. Da får man med seg kobber, sink og magnesium i tillegg til mangan. Har man erfaring med at manganmangel er hovedproblemet, så er det mer riktig å bruke 100-200 ml med YaraVita MANTRAC PRO.