juli 06, 2018

Høstsådde vekster sesong 2018/2019

Det er vanskelig å finne lyspunkter i en vekstsesong så til de grader preget av tørke og varme som vi opplever i 2018. Men det ligger i alle fall an til tidlig høsting. Og dermed gode muligheter for såing av høstkorn og høstoljevekster.
Såing
Såing

Høstsådde vekster har høyt avlingspotensial, og det er viktig å gi disse vekstene en god start for å utnytte dette. Avlingsnivåene blir lave i 2018, men det er som alltid variasjoner. Der man i 2018 har gjødslet til en betydelig høyere avling enn det man faktisk oppnår, vil det kunne være mer restnæring denne høsten enn i et normalår. Dette er næring som de høstsådde vekstene kan nyttiggjøre seg. Dette vil kunne endre seg om vi får nedbørrike perioder fram mot såing, men slik forholdene har vært fram til begynnelsen av juli, vil i mange tilfeller en moderat høstgjødsling være tilstrekkelig. I tilfeller der avlingene blir mer på nivå med hva man har gjødslet til og på næringsfattig jord er behovet for høstgjødsling noe større.

Høstkorn

Målet er å sikre at høstkornet får en balansert næringspakke som sikrer etableringen og ikke minst gjør plantene robuste før de går inn i vinterdvalen. Gjødslingen på høsten baseres på hva jordanalysene viser og en vurdering av restnæring i jorda etter inneværende sesong. Ved middels status for fosfor og kalium i jordanalysene anbefaler vi bruk av YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11 om høsten. Er fosforstatusen i jorda lav og kaliumtilstanden bra, så er YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6 mer aktuell.

Husk at dersom halmen etter forgrøden fjernes så tar man noe næring bort:
• N-innholdet er ca. 0,7-1,5 kg/daa
• P-innholdet er ca. 0,2- 0,3 kg/daa
• K-innholdet er 2-3 kg/daa i bygg og hvete og 5 kg/daa i havre
Dette må være med i vurderingene omkring behov for høstgjødsling.

Høstraps

Næringsbehovet er stort i høstraps, og mye av næringen tas opp allerede om høsten. Svenske forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være opp mot 6 kg N/daa, og for å tilfredsstille et avlingsnivå på 400 kg/daa bør den totale N-mengden være rundt 20 kg N/daa.

I tillegg til N er det klare fordeler ved å tilføre fosfor og kalium om høsten. Et Fullgjødsel-produkt som YaraMila FULLGJØDSEL 18-3-15 er derfor førsteprioritet. Jo mer N som tas opp om høsten desto mindre N behøver tilføres om våren.

Les mer om høstrapsdyrking.

Bladgjødsling om høsten

En god manganstatus i planta er viktig for overvintringen. Til høstkornet er det aktuelt å bladgjødsle med 100 ml/daa med YaraVita GRAMITREL fra 2-bladstadiet, alternativt 50-100 ml med YaraVita MANTRAC PRO fra 2-bladstadiet.