mars 20, 2020

Høstkornet i startgropa

Plantebestandet er etablert og røtter er utviklet, dette gir høstkornet en flying start. Høstkorn er robust i forhold til vekstforholdene som gjelder og har høyt avlingspotensial. Men hva skal vi gjødsle med, når og hvor mye?
Høsthvete
Høsthvete

Vårgjødsling

Tilstanden etter vinteren avgjør hva som er rett når det gjelder første gjødsling. Antall og fordeling av levende planter er en viktig faktor, intervallet 600-800 skudd per m2 regnes som optimalt ved vekststart. Men det kan bli veldig bra resultat selv om man er et godt stykke utenfor dette intervallet. Antall skudd per m2 kan beregnes ved å telle antallet skudd på 1 m av en sårad, og multiplisere med antallet sårader som skal til for å få 1 kvadratmeter. Dette gjøres på noen representative plasser på arealet.

Lavt planteantall er selvsagt et problem dersom deler av arealet har veldig få eller ingen planter. Om de levende plantene er jevnt fordelt og har vekstkraft, skal man kanskje ned mot 100 skudd per m2 før det er lønnsomt å vrake åkeren. Dette så vi senest i fjor, da kjølig og fuktig vær i en periode fra slutten av april medførte god busking. Mange tynne og svake åkre kom seg veldig.

Første gjødsling utføres ved vekststart når det er kjørbart uten å ødelegge. I et tynt bestand gjelder det å få i gang plantene tidlig og stimulere vårbusking, fordi vi ønsker et tettere bestand.

Et utgangspunkt kan være 8-9 kg N per dekar gitt med YaraMila FULLGJØDSEL til det vi kan kalle et normalt bestand om våren. I tynnere bestand kan vi gradvis øke til 10-11 kg N per daa ved første gjødsling. Velger du i slike tynne bestand å være ekstra tidlig ute for å få i gang vekst og busking, bør vårgjødslinga deles ved å gi 4-5 kg N/daa først og resterende til mer normal tid for vårgjødsling.

Når det gjelder åkre som er mer enn tette og frodige nok ved vekststart, kan vårgjødslinga senkes til 6-7 kg N per daa og utsettes noe. Vi ønsker ikke ytterligere busking i meget tette og kraftige bestand.

Nullruter er nyttig


I 2019 var det mye restnitrogen i jorda som en arv fra den dårlige 2018-sesongen. Dette kunne en blant annet se på nullruter, som viste mye bedre vekst enn normalt og optimal N-gjødsling var derfor lavere enn vanlig. I år får vi nok ikke like mye hjelp fra fjoråret. Vi anbefaler at du i 2020 følger med på jordas N-bidrag ved hjelp nullruter, som er en enkel og nyttig metode. I høstkorn anlegges nullruter ved hjelp av en presenning (minimum 3x3 meter) og teltpinner. Legg presenning over de utvalgte stedene på skiftet før hver gjødsling, og fjern den etterpå uten å få gjødsel inn på ruten.

Hva skaper avling?


Målet er en høy avling med riktig kvalitet. En toppavling består av mange og velfylte aks. Hvert dyrkingstiltak du gjør har en effekt på avlingen. Det handler om å sette mål, lage planer, vurdere vekstforhold og utvikling, justere planlagt input etter behov og sjekke og måle hvordan du lykkes. En systematisk tilnærming er viktig for suksess.