august 19, 2019

Høstgjødsling til høstkorn - balansert nistepakke

Årets tresking er i gang. Det ligger an til veldig gode høstkornavlinger. Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. Lønnsomheten er meget god om man lykkes. En god start legger grunnlaget.
Høstgjødsling til høstkorn
Høstgjødsling til høstkorn

For et år siden påpekte vi at de lave avlingsnivåene i 2018 ville medføre mer restnæring i jorda etter høsting enn det man har i et mer normalt år. Og at behovet for høstgjødsling til høstkorn derfor var lavere enn vanlig. Nå er situasjonen en annen. Mange kommer til å høste gode avlinger som har utnyttet årets gjødsling godt. Denne høsten er det derfor større behov for høstgjødsling for å sikre en god etablering med robuste planter.

Målet er å gi høstkornet en balansert næringspakke som sikrer god rotutvikling, busking og robuste planter før de går inn i vinterdvalen. Gjødslingen på høsten baseres på hva jordanalysene viser og en vurdering av restnæring i jorda etter inneværende sesong. I mange tilfeller vil en høstgjødsling som bidrar med 2-3 kg N/daa være riktig. Ved middels status for fosfor og kalium i jordanalysene anbefaler vi bruk av YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11 om høsten. Er fosforstatusen i jorda lav og kaliumtilstanden bra, så er YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6 mer aktuell. Denne sesongen åpnet vi i tillegg for at de som ønsket kunne få handle gjødseltypen YaraMila Høst 8-10,5-20 Mn som har gitt gode resultater i svenske forsøk på næringsfattig jord.

Husk at dersom halmen etter forgrøden fjernes, så tar man ytterligere noe næring bort fra jordet i tillegg til det som tas vekk i selve avlingen. Dette må være med i vurderingene omkring behov for høstgjødsling til høstkorn.

Seinere på høsten, når plantedekket forhåpentligvis er godt etablert, er bladgjødsling med YaraVita – produkter aktuelt. YaraVita MANTRAC PRO og YaraVita GRAMITREL er eksempler på produkter som kan øke dyrkingssikkerheten ytterligere.