april 17, 2020

Gjødslingstidspunkt og gjødseltyper i eng og beite

Det er stabilt høytrykk over Sør-Norge, med vind og manglende regn. Skal en spre mineralgjødsel på eng og beite under slike forhold? Svaret er et klart ja, med Yara sine gjødseltyper av YaraMila og YaraBela er ammoniakktapet minimalt.
Gras
Gras

En tidlig gjødsling setter fart i veksten og gir en god start på sesongen for optimale grovfôravlinger. Gjenværende jordråme og nattedogg løser opp gjødsla og nitratnitrogenet er lett tilgjengelig for en gryende rotvekst og vegetering.

I vårt langstrakte land er det svært store forskjeller i hvor langt vi har kommet hen imot det som kan ligne ei våronntid. Men i områder sørpå har det vært en lengre periode med tørre forhold og jorda er mange steder kjørbar med liten fare for pakke- eller kjøreskader. Temperaturen de siste dagene vil sannsynligvis starte grasveksten. Det er da ingen grunn til å vente med mineralgjødselspredninga når vi har kommet til midt i april. Dette gir nødvendig næring til graset for å komme fort i gang, noe som gir en betydelig effekt på sum avling for sesongen. 

Utkjøring av mineralgjødsla gir som regel mindre pakkeskader, sammenlignet med utkjøring av husdyrgjødsel.  Dette også når en senere eventuelt kommer utpå med gyllespredninga, særlig der det er større tanker med de pakkeskadene det kan føre med seg.

Slik som værsituasjonen er i Sør-Norge for tida med vedvarende høytrykk, tenker mange at det er risiko for tap av nitrogen fra mineralgjødsla. Dette er ikke tilfelle med de mineralgjødseltypene Yara selger i det norske markedet. YaraMila og YaraBela er ammoniumnitratbaserte og ammoniakktapet fra disse gjødseltypene er minimalt, kanskje bare opp mot 2% av tilført N.

Husdyrgjødsla er i hovedsak ammoniumbasert, i tillegg til det nitrogenet som er bundet i organisk materiale. Lave temperaturer, gjerne regn, og helst vindstille er derfor viktig ved spredning av husdyrgjødsel for å utnytte optimalt den ressursen husdyrgjødsel er, med minst mulig tap.