august 04, 2020

Gjødsling til høstsådde vekster 2020

Høstsådde vekster har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. Lønnsomheten er god om man lykkes, og en god start legger grunnlaget.
Høstsådde vekster
Høstsådde vekster

Behovet for høstgjødsling varierer med forutsetningene. Hvordan er jordas P- og K-status, hva med moldinnholdet, og hvordan har forholdene vært i inneværende sesong? Næringsfattig jord og jord med lavt moldinnhold har større behov for høstgjødsling enn det jord med bra næringsstatus og moldinnhold har. Og er det sannsynlig med rester etter gjødslinga tidligere i år eller har gode avlinger brukt opp det som er gitt?

Høstkorn

Riktig høstgjødsling er viktig for å sikre en god etablering med robuste planter. Når det gjelder høstkornet så bør det utvikle minst ett sideskudd allerede på høsten. I forbindelse med danning av sideskudd utvikles også kronrøtter, dette er røtter som er kraftige, vokser mer horisontalt og er viktige for bra næringsopptak. Et bestand med denne type røtter har gode forutsetninger for å ta opp næring til våren selv om det skulle bli en nedbørfattig vår. For å sikre en slik etablering behøver plantene god fosfortilgang og fosforgjødsling om høsten er særlig viktig om P-status i jorda er lavere enn P-AL 7.

 Målet er å gi høstkornet en balansert næringspakke som sikrer god rotutvikling, busking og robuste planter før de går inn i vinterdvalen. Gjødslingen på høsten baseres på hva jordanalysene viser og en vurdering av restnæring i jorda etter inneværende sesong. I mange tilfeller vil en høstgjødsling som bidrar med 2-3 kg N/daa være riktig. Ved middels status for fosfor og kalium i jordanalysene anbefaler vi bruk av YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11 om høsten. Som i foregående sesonger har det i tillegg vært mulig å kjøpe gjødseltypen YaraMila Høst 8-10,5-20 Mn som har gitt gode resultater i svenske forsøk på næringsfattig jord.

Husk at dersom halmen etter forgrøden fjernes, så tar man ytterligere noe næring bort fra jordet i tillegg til det som tas vekk i selve avlingen. Dette må være med i vurderingene omkring behov for høstgjødsling til høstkorn.

Seinere på høsten, når plantedekket forhåpentligvis er godt etablert, er bladgjødsling med YaraVita – produkter aktuelt.  YaraVita MANTRAC PRO og YaraVita GRAMITREL er eksempler på produkter som kan øke dyrkingssikkerheten ytterligere.

Høstraps

Næringsbehovet er stort i høstraps, og mye av næringen tas opp allerede om høsten. Svenske forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være opp mot 6 kg N/daa, og for å tilfredsstille et avlingsnivå på 400 kg/daa bør den totale N-mengden være rundt 20 kg N/daa.

I tillegg til N er det klare fordeler ved å tilføre fosfor og kalium om høsten, og svovelmengden bør være minst 20% av den tilførte N-mengden om høsten. Et Fullgjødsel-produkt som YaraMila FULLGJØDSEL 18-3-15 er derfor førsteprioritet. Jo mer N som tas opp om høsten desto mindre N behøver tilføres om våren.