juli 22, 2019

Gjødsling til høstsådde vekster 2019

Tidenes største areal med høstsådde vekster ble noe redusert på grunn av en krevende vinter. Likevel ble det store arealer med flotte høstkorn- og høstrapsåkre i 2019. Nå er tiden igjen inne for å forberede etablering av høstsådde vekster. Lønnsomheten er meget god om man lykkes.
Såing
Såing

Høstsådde vekster har høyt avlingspotensial, og det er viktig å gi disse vekstene en god start for å utnytte dette. For et år siden påpekte vi at de lave avlingsnivåene i 2018 ville medføre mer restnæring i jorda etter høsting enn det man har i et mer normalt år. Og at behovet for høstgjødsling til høstsådde vekster derfor var lavere enn vanlig. Nå er situasjonen en annen. Mange kommer til å høste gode avlinger som har nyttiggjort seg det aller meste av årets gjødsling. Denne høsten er det derfor større behov for høstgjødsling for å sikre en god etablering med robuste planter.

Husk at dersom halmen etter forgrøden fjernes, så tar man ytterligere noe næring bort fra jordet i tillegg til det som tas vekk i selve avlingen:

  • N-innholdet er ca. 0,7-1,5 kg/daa
  • P-innholdet er ca. 0,2- 0,3 kg/daa
  • K-innholdet er 2-3 kg/daa i bygg og hvete og 5 kg/daa i havre

Dette må være med i vurderingene omkring behov for høstgjødsling til høstsådde vekster.

Høstkorn

Målet er å gi høstkornet en balansert næringspakke som sikrer god etablering, rotutvikling, busking og robuste planter før de går inn i vinterdvalen. Gjødslingen på høsten baseres på hva jordanalysene viser og en vurdering av restnæring i jorda etter inneværende sesong. I mange tilfeller vil en høstgjødsling som bidrar med 2-3 kg N/daa være riktig. Ved middels status for fosfor og kalium i jordanalysene anbefaler vi bruk av YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11 om høsten. Er fosforstatusen i jorda lav og kaliumtilstanden bra, så er YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6 mer aktuell. Denne sesongen åpnet vi i tillegg for at de som ønsket kunne få handle gjødseltypen YaraMila HØST 8-10,5-20 Mn som har gitt gode resultater i svenske forsøk på næringsfattig jord.

Høstraps

Næringsbehovet er stort i høstraps, og mye av næringen tas opp allerede om høsten. Forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være opp mot 6 kg N/daa, og for å tilfredsstille et avlingsnivå på 400 kg/daa bør den totale N-mengden være rundt 20 kg N/daa.

Det er viktig å bruke en bredt sammensatt gjødseltype både på høsten og til første gjødsling på våren. Et Fullgjødsel-produkt, som for eksempel YaraMila FULLGJØDSEL 18-3-15, er derfor førsteprioritet, i tillegg til N tilføres da fosfor, kalium, svovel, magnesium og bor. Jo mer N som tas opp om høsten desto mindre N behøver tilføres om våren. Gjødseltypen YaraMila RAPS 17-5-10, fra det svenske sortimentet, har også vært tilgjengelig for det norske markedet denne høsten. YaraMila RAPS har gitt gode resultater i svenske forsøk på næringsfattig jord.