mars 27, 2019

Gjødsling i eng for å sikre avling og kvalitet

Tørken i sesongen 2018 har ført til at mange nå har lite fôr igjen på lager og er avhengig av en god 1. slått. Samtidig førte tørken også til at nysådde gjenlegg fikk en tøff start. Prosjektet Grovfôr 2020 har vist at høy avling er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre god lønnsomhet i grovfôrproduksjonen. Riktig gjødsling er viktig både for å sikre høye avlinger og kvaliteten.
Gjødsling av eng
Gjødsling av eng

Gjødsling til 1. slått

Førsteslåtten i enga er normalt den sikreste både når det gjelder avling og kvalitet. Gjenveksten betyr også mye, og er viktig for den totale grovfôrmengden, men er mer utsatt for tørkeperioder og varmestress. I engdyrkinga ønsker vi så mange skudd som mulig så tidlig som mulig. Derfor ønsker vi at det skal være nok nitrogen tilgjengelig helt fra starten av sesongen. Å være tidlig ute med mineralgjødsel eller husdyrgjødsel er som regel en god strategi. For å dempe faren for utvasking på grunn av store nedbørsmengder etter tidlig gjødsling kan man f.eks. starte med husdyrgjødsla så snart det er laglige forhold, og så tilføre mineralgjødsel noe senere for å fordele risikoen.


Nitrogenbehov


En førsteslått på 400-500 kg TS/daa med 160g råprotein/kg TS fjerner ca. 10-13 kg nitrogen/daa. I tillegg bygges stubb og røtter, så selv om vi kan regne med at jorda bidrar med noe nitrogen, kan man regne med et gjødslingsbehov på 10-12 kg N/daa til en førsteslått i en normal eng uten mye kløver. Dette inkluderer mineralnitrogen fra husdyrgjødsel. Anbefalte gjødseltyper i kombinasjon med husdyrgjødsel er YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S), eller YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6 avhengig av jordas fosfor og kaliumstatus.
Om man har høyere kløverandel kan man vurdere å gå ned på nitrogenmengde til ca. 7-9 kg N/daa. Men hvis man ikke har lykkes å etablere kløver er det en dårlig strategi å forsøke og øke kløvermengden ved å minske nitrogenmengden. Dette vil føre til redusert avlingspotensial totalt sett.
I 2018 ble det gjennomført en forsøksserie i regi av NIBIO med økende nitrogenmengder på tre ulike steder i landet: Særheim i Rogaland, Kvithamar i Trøndelag og Holt i Troms (se figur 1). Resultatet fra disse forsøkene viste at økt gjødsling i 1. slåtten på Kvithamar hadde størst påvirkning på avlingsresultatet i den tørkeutsatte 2.slåtten. Eng som hadde fått tilført nok nitrogen i vårgjødslinga var mer robust og tålte tørken bedre enn eng som fikk for lite nitrogen i vårgjødslinga. Resultatene fra sesongen 2018 bør sees i lys av en ekstremt tørr sesong. Og siden dette er resultater fra ett år, så er det for tidlig å trekke noen konklusjoner, men vi følger disse forsøkene videre.

Avlingsrespons (kg tørrstoff per daa) på N-stige i eng med timotei/engsvingel

Avlingsrespons (kg tørrstoff per daa) på N-stige i eng med timotei/engsvingel (NIBIO, 2018).

Kaliumgjødsling i gammel eng


Enga henter ut ca. 20-25 kg kalium per dekar og år med slåttene. Dette er vanskelig å tilbakeføre, selv med store mengder husdyrgjødsel. Om du har eldre eng i omløpet er det viktig at de også stelles godt for å ikke tape avling. Eng med kaliummangel ser ut som den lider av tørke, og får brune bladkanter. Spesielt viktig er kaliumgjødslingen på lettere jordarter. Hvis man har eldre eng så er det i første rekke de som skal prioriteres i forhold til husdyrgjødsel, da de likevel står for tur til å pløyes opp, og eventuelle kjøreskader ikke er riktig så ødeleggende som på yngre eng. Det må likevel understrekes at skadelig jordpakking i størst mulig grad må unngås. Hvis man ikke får dekket kaliumbehovet med husdyrgjødsla kan man bruke YaraMila FULLGJØDSEL 22-2-12, eller eventuelt OPTI-NK 22-0-12 3S + Se.

Har du kontroll på næringsinnholdet i husdyrgjødsla?


Tabellverdiene for næringsstoffene i husdyrgjødsla er bare gjennomsnittsverdier, og kan variere mye fra bruk til bruk. Har man f.eks. lite kalium i husdyrgjødsla vil det føre til lavere verdier i graset, som igjen fører til lavt innhold i husdyrgjødsla. Det er derfor lett å komme inn i en ond sirkel. Husdyrgjødselprøver er derfor viktig for å korrigere og tilpasse gjødslinga, slik at du får tatt ut mest mulig av avlingspotensialet.