april 14, 2021

Gjødsling av enga om våren

For å sikre gode engavlinger er det viktig at plantene får en bra start. Spre gjødsla så tidlig som mulig, men kjøreskader må unngås, så vent til det er gode kjøreforhold med minimal belastning på enga.
gras
gras

Ved gjødslingstidspunktet skal det også være en forventning om vekststart en av de nærmeste dagene. Og ikke minst må husdyr- og mineralgjødsel tilføres i mengder som i sum gir en balansert næringstilførsel. I områder som ofte har mye nedbør om våren, bør en kanskje utsette gjødslinga noe, eventuelt dele vårgjødslinga. Dette da nitratet i gjødsla lett kan vaskes ned, særlig på lette jordarter.

Med Yara sine gjødseltyper av YaraMila® og YaraBela® er ammoniakktapet minimalt. Disse gjødseltypene har også lett tilgjengelig svovel, som er en forutsetning tidlig om våren ved en kjølig værtype. Husk at svovel behøver en høyere temperatur enn det nitrogen gjør for å frigjøres fra jordas moldemner og fra den organiske delen i husdyrgjødsla. Et balansert forhold mellom nitrogen og svovel er en forutsetning for gode avlinger med høyt proteininnhold og riktig proteinkvalitet.

Sist sesong startet vi, i samarbeid med NIBIO og NLR, en ny forsøksserie i eng. Enga grunngjødsles med husdyrgjødsel, i mengdene 3+2 tonn/daa blautgjødsel, henholdsvis om våren og etter 1. slått. I tillegg suppleres det med stigende mengder nitrogen og svovel i gjødseltypene YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) og YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S). Forsøkene var plassert på Vestlandet, Trøndelag og i Lofoten. En så tendenser til de største avlingene ved høyeste nitrogennivåer og sterkeste svovelgjødsling. En hadde også det høyeste proteininnholdet i disse ledda.

Forsøkene er fastliggende og vil bli videreført 2021, i tillegg i år blir det et nyanlagt forsøk på Jæren. Vi kommer tilbake til mer detaljerte resultater ved en senere anledning. God våronn!