april 30, 2019

Første delgjødsling i høsthvete

Denne våren er det store forskjeller i utviklingsstadium for høsthvete mellom de tidligste områdene og de seinere. Noen plasser er tiden inne for første delgjødsling, det vil si at plantene allerede er i starten av strekningsfasen (vekststadium 30-31), og dette er mye tidligere enn normalt.
Delgjødsling
Delgjødsling

Ulik angrepsgrad av overvintringssopp, forskjeller i såtid, forgrøde og såkornkvalitet er blant faktorer som har gitt betydelige forskjeller i tetthet og frodighet. Tross variasjoner er det mange høsthveteåkre som nå har høyt til meget høyt avlingspotensial. Og det er også viktig å huske at høstkorn har en fantastisk evne til å kompensere gjennom vårbusking og store aks og/eller korn. Derfor er det viktig å fortsatt følge opp også de arealene som burde sett noe bedre ut nå.

Den første delgjødslingen ved begynnende strekning er en nøkkel for å utnytte potensialet. Resultater fra det gode kornåret 2017 illustrerer dette på en god måte. I figuren under er det vist tre ulike N-nivå på første delgjødsling, det er 4, 7 og 10 kg N/daa gitt med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S). Vårgjødslingen var den samme for alle tre, det var 10 kg N/daa gitt med YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11. Siste delgjødsling var også lik på de tre forsøksleddene, det var 3 kg N/daa gitt med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S).

Effekt av ulike nivå på første delgjødsling.png

Effekt av ulike nivå på første delgjødsling (Vekststadium 31) med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) på avling, proteininnhold og avlingsverdi (minus gjødselkostnad). 8 felt 2017, NIBIO/NLR.

Økningen av første delgjødsling fra 4 til 7 kg N/daa ga en meravling på hele 54 kg korn/daa. Og enda viktigere, den løftet proteininnholdet over matgrensa, noe som hevet kornprisen med 36 øre/kg. I sum innebærer dette at avlingsverdien steg med hele 530 kr/daa (kornpriser 2018/2019).

Og siden dette var åkre med meget høyt avlingspotensial, fikk man ytterligere respons der første delgjødsling var 10 kg N/daa med OPTI-NS. Meravlingen sammenlignet med 4 kg N/daa ble da 83 kg korn/daa, proteininnholdet ble 12,5 % og avlingsverdi (minus gjødselkostnad) ble hele 659 kr/daa høyere enn der delgjødslingen var 4 kg N/daa.

Dette viser at åkre med høyt potensial gir meget god lønnsomhet dersom man klarer å treffe optimalt med den første delgjødslingen.

Normalt anbefales YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) for første delgjødsling. Noen velger Fullgjødsel, f.eks YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6, det kan være tilfeller der det gir best næringsbalanse i forhold til jordas næringsstatus og forventet avling. Nitrogenet er på samme form i OPTI-NS og Fullgjødsel, så det fungerer likt. YaraLiva KALKSALPETER er et tredje alternativ som kan gi åkeren et sterkere og raskere løft dersom den sturer av en eller annen årsak, for eksempel tørke.

En N-mengde i sum for de to første gjødslinger på 16-20 kg N/daa er ikke nok til de høye avlingsnivåer. Men dette håndterer vi ved å tilpasse tredje gjødsling til avlingspotensialet, som vi også kan vurdere bedre når den tid kommer.