juni 26, 2019

Delgjødsling og eventuell tileggsgjødsling i potet

Mange potetdyrkere legger opp til delgjødsling av nitrogen i potet. Dette for å optimalisere N-tilgangen i den mest intensive tilveksten av knollene, helt fra knollansettet og videre frametter sesongen.
Potet
Potet

Som Harry Linér sa: «gjødsla inte blasten, men knølerna». Han gjennomførte en forsøksserie med samme nitrogenmengde i en-, to- og tredelt gjødsling og fikk en signifikant meravling ved å dele gjødslingen.

I tillegg ved en delgjødslingsstrategi der en bruker YaraLiva KALKSALPETER, får en tilført kalsium i en kritisk fase for å sikre god knoll- og skallkvalitet. Risikoen for indre defekter som brunflekk og kolv reduseres. Spørsmålet melder seg da om en for å sikre bortilførselen skal nytte YaraLiva NITRABOR? Vi mener svaret er JA. Samspillet mellom kalsium og bor er kjent, og gir bedre opptak og distribusjon i plantene. Jordarter som er kalsiumfattige er som oftest også lave i borstatus.

Denne sesongen har det, spesielt på de skarpeste og lette jordartene, vært en del ned- og utvasking av nitrogen etter at potetene ble satt. Dette kan lettest sjekkes med NIBIO sin utvaskingskalkulator, der du legger inn din lokale værstasjon sine nedbørsdata. Har en lagt opp til delgjødsling er det enkelt å legge til det nitrogenet en trenger for å ta ut avlingspotensialet i potetåkeren. En vurdering av åkerens totale potensial, samt det at en ønsker en moden potet ved opptak til høsten, må også tas hensyn til.