april 30, 2020

Delgjødsling i høstkorn

Det er betydelige forskjeller mellom de tidligste og de seinere områdene når det gjelder utviklingsstadium for høstkornet. Anbefalt tidspunkt for første delgjødsling er når plantene er i starten av strekningsfasen (vekststadium 30-31), og i de tidligste områdene er vi der nå.
Høsthvete
Høsthvete

Heldigvis har regnvær den seinere tida avblåst de største tørkebekymringene. Det er også bra at temperaturen har gått ned sånn at kornet kan utvikle seg i et roligere tempo. Mange høstkornåkre vil ha et høyt avlingspotensial. Vekstforholdene er aldri optimale hele tiden, men det er viktig å huske at høstkorn har en veldig god evne til å kompensere gjennom vårbusking og store aks og/eller korn.

Den første delgjødslingen ved begynnende strekning er en nøkkel for å utnytte potensialet. Resultater i høsthvete fra det gode kornåret 2017 illustrerer dette på en bra måte. I figuren under er det vist tre ulike N-nivå på første delgjødsling, det er 4, 7 og 10 kg N/daa gitt med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S). Vårgjødslingen var den samme for alle tre, det var 10 kg N/daa gitt med YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11. Og siste delgjødsling var også lik på de tre forsøksleddene, det var 3 kg N/daa gitt med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S).

Graph.png

Figur 1. Effekt av ulike nivå på første delgjødsling (Stadium 31) med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) på avling, proteininnhold og avlingsverdi (minus gjødselkostnad). 8 felt 2017, NIBIO/NLR.

Økningen av første delgjødsling fra 4 til 7 kg N/daa ga en meravling på hele 54 kg korn/daa. Og enda viktigere, den løftet proteininnholdet over matgrensa, noe som hevet kornprisen med 36 øre/kg. I sum innebærer dette at avlingsverdien (minus gjødselkostnad) steg med hele 530 kr/kg (kornpriser 2018/2019). Og siden dette var åkre med meget høyt avlingspotensial, fikk man ytterligere respons der første delgjødsling var 10 kg N/daa med OPTI-NS. Meravlingen sammenlignet med 4 kg N/daa ble da 83 kg korn/daa, proteininnholdet ble 12,5 % og avlingsverdien ble hele 659 kr/daa høyere enn der delgjødslingen var 4 kg N/daa.

Dette viser at åkre med høyt potensial gir meget god lønnsomhet dersom man klarer å treffe optimalt med den første delgjødslingen.

En N-mengde i sum for de to første gjødslinger på 16-20 kg N/daa er ikke nok til de høye avlingsnivåer. Men dette håndterer vi ved å tilpasse tredje gjødsling til avlingspotensialet, som vi også kan vurdere bedre når den tid kommer. Den gjødslingen er også den viktigste for å sikre tilstrekkelig proteininnhold.