oktober 02, 2018

Bedre presisjon i høstrapsgjødslingen

Høsten 2018 ble det satt ny rekord i sådd areal med høstraps. Felleskjøpet estimerer at arealet ligger rundt 20 000-25 000 dekar og dette er en betydelig økning mot tidligere år.
presisjon i høstrapsgjødslingen
presisjon i høstrapsgjødslingen

Etablering og tidlig vekst har gått bra mange steder og dette lover godt foran vinteren og den kommende våren. Høstrapsen er næringskrevende og en god næringsstatus om høsten øker sjansene for god overvintring og vekst til våren. Plantenes tilstand om høsten vil også være av stor betydning for nitrogenbehovet i påfølgende år.

Klippeprøver av biomasse

I svenske forsøk er det vist at N-behovet om våren kan justeres etter hvor mye nitrogen som har blitt tatt opp om høsten, rett før innvintring. Svensk Raps AB har utviklet en metode rundt dette forholdet, som en veiledning til riktigere N-gjødsling. Metoden baseres på at man klipper og veier rapsplantene på en kvadratmeter åker om høsten. Vekten av plantene taster man så inn i en kalkulator, sammen med forventet avlingsnivå og forventet nitrogenmineralisering. Mer om metoden finnes beskrevet her: https://www.svenskraps.se/oljevaxt/kvavevag.asp

Eksempel på resultat fra kalkulatoren:
Vekt av biomasse: 1,3 kg
Nitrogenmineralisering: 30 kg/ha (vurdert som normalt nivå i kalkulatoren)
Forventet avling: 4000 kg/ha
Vurdert totalbehov av N i vårsesongen: 130 kg N/ha (13 kg N/daa)

Gjødsling av høstraps med CropSAT


Opptaket av nitrogen kan variere mye innenfor et og samme skifte, og med CropSAT kan man ta hensyn til denne variasjonen ved vårgjødslingen. CropSAT er også et utmerket verktøy for å identifisere områder der det er strategisk riktig å klippe planteprøver for veiing.

CropSAT-bildet nedenfor (bilde 1) viser variasjonen i biomasse i en høstrapsåker. Jo grønnere farge, desto tettere er åkeren. Sannsynligvis har plantene også tatt opp mer nitrogen på de mørkegrønne områdene enn der åkeren er mindre frodig, dvs. gule områder. Skal man gjødsle etter et CropSAT-kart til våren anbefaler vi at man veier planteprøver i 2-3 områder. Vær oppmerksom på at hver farge i CropSAT-bildet er knyttet til en indeksverdi (bilde 2). Verdien kan variere fra 0-1 og en generell regel er at jo mindre differanse det er mellom indeksen på gule og mørkegrønne felt, desto mindre er sannsynligvis også den virkelige variasjonen. Er det liten differanse i indeksverdi (for eksempel 0,1 enhet) kan det være nok å veie planter på 2 områder. Er det stort sprik kan det være lurt å gjøre det på 3, kanskje 4, plasser. Hva som er riktig antall og på hvilke steder er avhengig av skiftet og forholdene som gjelder der.

Når man har bestemt hvilke områder man skal veie planter på, så kan det være lurt å ta med seg kartet ut i åkeren. Enklest er da å ta en skjermdump av bildet og lagre det på mobilen. Et alternativ er å lage en «kunstig» kalibreringskurve slik som det er gjort på bilde 2. Legger man inn en høy verdi på mørkegrønne områder og en lav verdi på gule områder får man opp et tildelingskart i blå nyanser (bilde 3) som er en gjenspeiling av biomasse-kartet i grønne nyanser. Dette bildet kan så lagres som et jpg-bilde og skrives ut.

Bilde 1. CropSAT-bilde som viser variasjonen i biomasse etter en vegetasjonsindeks. Rutene med rød omriss er eksempel på hvor det kan være aktuelt å klippe og veie biomasseprøver.

Bilde 2. I CropSAT presenteres bilder sammen med en indeksverdi på en skala fra 0-1.

Bilde 3. Et tildelingskart laget i CropSAT. Dette bildet kan man laste ned og skrive ut for å kunne ta med ut i åkeren.

Følg opp om våren

For å utnytte potensialet i høstrapsen som er bygget opp om høsten er det viktig å være på hugget med gjødslingen til våren. Næringsbehovet er stort, og foruten N, P og K krever høstrapsen også mye svovel og bor. Hovedregelen er at for hver 5 kg nitrogen som tilføres, trenger høstrapsen 1 kg S. YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S) er Yara sitt mest svovelrike produkt og er godt egnet for å dekke behovet til høstrapsen. Les mer om YaraBela SULFAN og om høstrapsdyrking ved å trykke på lenkene under.