september 03, 2014

Gode avlinger krever påfyll av næring - gjødslingsråd til høstkorn

ved: Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge

Etter en vekstsesong der det rapporteres med relativt gode avlinger, kan en forvente at det er tappet betydelige mengder av plantenæringsstoffene fra de forskjellige skiftene. Prinsippet om balansert gjødsling tilsier at en bør dekke opp behovet for disse ved såing av høstkornet. Tidlig såing og en sannsynlig lang høst med etablering indikerer at en bør gi en balansert næringspakke for å sikre etableringen og ikke minst gjøre plantene robuste før de går inn i vinterdvalen. Selv nitrogenforsyningen bør tilpasses etter behovet . 

Selvfølgelig er anbefalingen om gjødsling også basert på hva jordanalysene viser. Ved lave og middels verdier av fosfor og kalium anbefaler vi bruk av YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 med 2-3 kg N/daa. 

Tas halmen av jordet fjerner dette ytterligere:

  • N-innholdet er ca. 0,7-1,5 kg/daa (minst i tidlig bygg, mest i vårhvete) 
  • P-innholdet er ca. 0,2- 0,3 kg/daa 
  • K-innholdet er 2-3 kg/daa i bygg og hvete og 5 kg/daa i havre. 

Dette bør det kompenseres for ved balansert tilførsel av de forskjellige næringsstoffene. Dette bør det allerede ved høstgjødsling tas høyde for. 

Denne gjødseltypen, YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 kom på markedet sist vår og er spesielt tilpasset der en:

  1. tar ut store avlinger på næringsfattig jord. 
  2. som grunngjødsling om våren der en legger opp til en delgjødsling. 

En har også redusert prisen på denne gjødseltypen sammenlignet med 19-4-12 som ble tatt ut av sortimentet. Dette spesielt som et resultat at en fikk erstattet kostbar kaliumsulfat med noe rimeligere kaliumklorid. I tillegg at det totalt ble en svak reduksjon av P og K-gjødslingen generelt pr. daa. En bør være klar over at det med årets avlingsnivå sannsynligvis tappes mer av næringsstoffene P og K enn det vi får tilbakeført i gjødslingskonsepter med YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. 

Yara anbefaler at en sår høsthveten og rughveten sammen med 2-3 kg N i YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Spesielt gjelder dette på næringsfattig jord og der en høster halmen i tillegg til gode avlinger slik de fleste har gjort denne sesongen. 

Dette dokumenteres dessuten ut i fra de forsøkene som er gjort de siste tre årene utført av Solør og Odal Rådgivningstjeneste. (Solagro nr 6, 2014) 

I tillegg har svenske forsøk dokumentert gode gevinster ved bladgjødsling med YaraVita Mantrac Pro. Spesielt har dette gunstige effekter på overvintringsevna sammen med tilstrekkelig tilførsel av Kalium. Les mer om mangan og overvintringsevne her.