april 26, 2017

Informasjon til bønder på Østlandet

ved: Yara Norge

Vær ekstra årvåken ved bruk av prillet YaraMila ® Fullgjødsel ® 22-3-10 og prillet YaraMila ® Fullgjødsel ® 25-2-6

Etter at det meste av høsthvetearealene nå er gjødslet, har Yara fått noen tilbakemeldinger fra bønder som har opplevd at gjødsla etterlater et belegg på spredevinger eller røreverk på sine sentrifugalspredere. Dette gjelder kun ved bruk av de to prillede Fullgjødsel-typene 22-3-10 og 25-2-6 som distribueres på Østlandet. Belegget arter seg som et glasert lag «gjødselrester» som kan være vanskelig å fjerne. Erfaringene fra de som har gjødslet høstkorn er at gjødsla renner som normalt, det vil si at belegget ikke ser ut til å påvirke utmatet gjødselmengde. 

Yara jobber med å finne årsaken. Den ligger trolig i sammensetningen av den overflatebehandlingen (coating) vi gjør med gjødsla i siste del av produksjonen for å redusere gjødslas hygroskopiske egenskaper, støvdannelse og hindre mekanisk slitasje på gjødsla i varekjeden. 

Om noen vil oppleve samme problematikk ved bruk i kombimaskin nå i våronna er usikkert, men Yara vil likevel gå ut med en oppfordring om at bøndene er ekstra årvåkne overfor de nevnte problemene og tar sine forholdsregler slik at eventuelle konsekvenser blir så små som mulig. 

Vær generelt nøye med å følge de håndteringsråd som gis for å oppnå godt sprederesultat. 

Ta alltid dreieprøve før oppstart med en gjødseltype og gjenta etter å ha sådd ut et visst volum for å oppdage mulige problemer tidlig. 

Vær ekstra oppmerksom på om det danner seg et belegg på utmatervalser, sårør, spredevinger eller andre deler som er i kontakt med gjødsla. Sjekk dette hver gang du fyller gjødselkassa og kjør maskinen så tom som mulig ved endt arbeidsdag for å sjekke. Oppdages det belegg bør maskina rengjøres fortrinnsvis med varmt vann, om nødvendig med avfettingsmiddel. Sørg for god tørking før maskinen fylles igjen. 

Opplever bonden problemer som nevnt over, henstiller vi til at det tas kontakt med gjødselforhandler for eventuell reklamasjon. I slike tilfeller bør bonden oppgi: 

• hvilken gjødseltype som er brukt 

• pakkedato for gjødsla og terminalkode (står trykt på sekkene) 

• spredertype og fabrikat 

• spredebredde (kun sentrifugalspreder) og mengde pr. dekar 

• ta også gjerne foto som viser problemene 

Yara har kontinuerlig fokus på kvalitet og vi tar problemstillingen nevnt over svært alvorlig. Vi jobber med kvalitetsforbedringer som skal gjøre at våre kunder ikke opplever slike problemer framover, og beklager sterkt at det nå i vår er en del kunder som opplever unormale utfordringer med gjødsel fra Yara.