januar 10, 2017

15 mill kr. bevilget til gjødsling av skog

ved: Yara Norge

Gjødsling av skog er et svært effektivt miljøtiltak som i tillegg er god økonomi for skogeieren. I statsbudsjett for 2017 er det bevilget 15 millioner kroner til gjødsling av skog. Dette er en økning på 4 millioner fra 2016, da det ble gjødslet i overkant av 80.000 dekar i Norge.

Netto økning av CO2-binding ved skoggjødsling er 1 tonn/dekar, så effekten av skoggjødsling i 2016 tilsvarer utslippene fra mer enn 500 millioner kilometer bilkjøring! 

For deg som skogeier gir gjødsling av skogen økt volumtilvekst, i snitt én bonitetsklasse, samt økt diameter og verditilvekst i bestanden. Samlet gir dette tiltaket en svært god avkastning, og man kan bruke skogfond til å finansiere gjødslinga. 

Størst avkastning oppnås i midlere boniteter (11-20) og effekt oppnås i både gran og furu. 

Ta kontakt med din skogbruksleder for å planlegge gjødsling av skogen!