januar 09, 2015

Vinner av Avlingskampen

ved: Yara Norge

Håvar Flønes er vinner av Avlingskampen i 2014. Han har klart å oppnå et høyt avlingsnivå med tilfredsstillende kvalitet. Selv om gården Flønesaunet Mellom ligger på 170 meter over havet i indre Trøndelag, er det ingen andre deltakere som har produsert like stor avling av fôrenheter og protein. 

I samarbeid med Norsk Landbruk, Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk retter Yara fokuset på betydningen på god agronomi i grovfôrproduksjonen. Seks dyktige grovfôrprodusenter og deres lokale rådgivere i tre viktige melkeproduksjonsområder har blitt utfordret og deltatt i Avlingskampen 2014. 

Gårdbrukerne har gjennom året konkurrert om hvem som får høyest total fôrverdi ut av enga si. 8. januar var alle deltakerne i Avlingskampen samlet på Adminiet ved Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn for faglig samling og kåring av vinneren av Avlingskampen. 

Blant de seks deltakerne var det Håvar Flønes som samlet sett oppnådde best resultat. Årets grovfôranalyser og veiing av rundballer viser at han til sammen produserte 1 158 kg tørrstoff og 987 FEm per dekar.

De neste ukene vil flere av analysene og kommentarer fra fagseminaret presenteres på Yara.no.

Les mer om kåringa hos Norsk Landbruk, Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk.

Juryens begrunnelse:

Avlingsåret 2014 har vært utfordrende, med tørke i noen distrikter og høye temperaturer i store deler av landet. Flere rådgivere har rapportert om dårligere fôrkvalitet enn det kunne forvente ut i fra vekstforholdene. Det kan skyldes rask utvikling av plantene, og kanskje særlig i andre slått. I gjennomsnitt for ca. 4.000 prøver i første slått fra hele landet var fôrenhetskonsentrasjonen (FEm/kg ts) bare 0,82. For andre og tredje slått var tilsvarende tall henholdsvis 0,81 (ca. 2.500 prøver) og 0,86 (350 prøver). Å ha analyse av fôret er alltid til stor hjelp i fôrplanlegginga, og særlig i år med litt unormale værforhold. I tillegg til parametere som energi, fiber og protein er det også nyttig å ha analyse av mineralinnhold. Dette er viktig for å justere mineraltilskudd i fôringa og dessuten gir det et godt grunnlag for å vurdere om det er nødvendig å forandre gjødslingsplanen. 

For deltakerne i Avlingskampen var kvaliteten bedre enn landsgjennomsnittet. I første og tredje slått var fôrenhetskonsentrasjonen 0,88, og 0,85 i andre slått i gjennomsnitt for de seks brukene. Avlingsnivået var langt høyere enn det som er gjennomsnitt i statistikken. I sum for tre slåtter (to slåtter for én bruker) var middelavlingen vel 800 FEM per dekar, med variasjon fra 570 til 990 fôrenheter. Alle deltakerne har lagt stor vekt på god utnytting av husdyrgjødsla, og å få til riktig supplering med mineralgjødsel. Stort sett alle analysene viser god svovelforsyning, men på noen av brukene er innholdet av kalium i fôret vel høyt. 

Juryen har brukt verktøyet NLR Surfôrtolken til å vurdere fôrkvaliteten. Og en har bare sett på de parameterne som er inkludert i Surfôrtolken, selv om en også hadde tilgang på andre analyseparametere. Juryen har også strengt fulgt de oppgitte grenseverdiene for optimalt nivå av en parameter. Analyseresultat som var innenfor ønsket område fikk en positiv verdi i vurderingen, og analyseverdier som falt utenfor dette området ble ikke inkludert i ‘poenggivingen’. Parametere som tørrstoff, energi, protein, fiber, sukker og syrer betydde omtrent en tredjedel i vurderingen, innhold og balanse mellom mineraler sto for en tredjedel og avling av tørrstoff og protein utgjorde den siste tredjedelen. Fordi juryen har valgt å bruke tall fra kjemisk analyse av nitrogen (Kjeldahl-N), og ikke verdien fra Eurofins, er verdiene for N:S og N:K forhold lavere enn det som er beregnet i Surfôrtolken. 

Juryen begrunner kun sitt valg av vinneren og de andre fem deltakerne blir ikke rangert innbyrdes. 

Håvar Flønes har klart å oppnå et høyt avlingsnivå med tilfredsstillende kvalitet. Selv om gården Flønesaunet Mellom ligger på 170 meter over havet i indre Trøndelag, er det ingen andre deltakere som har produsert like stor avling av fôrenheter og protein. Første slått utgjorde omtrent halvparten av totalavlinga. Etter vurdering av alle parameterne var fôrkvaliteten i første slått bedre enn hos de andre kandidatene, mens kvaliteten i andre og tredje slått var på samme nivå, eller litt under de beste. Etter vurdering faktorer som botanisk sammensetning, effektiv bruk av husdyrgjødsla og supplerende mineralgjødseltyper i tillegg til avlingsnivå og fôrkvalitet, fikk juryen et godt totalinntrykk av grovfôrproduksjonen på vinnerbruket.