Vekstforhold og tiltak i korn

Fortsatt knusktørt og gradvis varmere på Østlandet. I Trøndelag har det snudd fra vått og kjølig til sommer. Når det gjelder aktuelle tiltak i åkrene nå, er noen valg enkle, andre mer utfordrende. Hva bør gjøres nå?

 

Publisert: 15. juni 2023

Det rapporteres om mye bra avlingspotensial i Midt-Norge, både for vår- og høstkorn. Det gjelder å benytte hele verktøykassa for å utnytte mulighetene. Bruk egen erfaring og rådgivere, samt beslutningsstøtteverktøy som Atfarm og N-Tester BT for å bestemme delgjødslingsbehov. Sjekk også eventuell utvasking, et godt hjelpemiddel er NIBIO sin «utvaskingskalkulator»: N-status i vekstsesongen. Husk også bladgjødsling med YaraVita®-produkter som er et effektivt tiltak ved behov. Mikronæringsstoff behøves i små mengder, men de har viktige funksjoner for at plantene skal utnytte potensialet.

Videre er det gulning i en god del vårkornåkere i Trøndelag. Noe skyldes at det ble vel vått og kjølig en periode, og det kan være ulike kombinasjoner av strukturskader, næringsmangler og vannmetning som har gitt disse utslagene. YaraLiva® Kalksalpeter™ er effektivt for å få i gang sturende åker, men det vil alltid være nyttig å kjenne til hvorfor åkeren viser mistrivsel.

På Østlandet er det utvilsomt kritisk tørt med hensyn til avlingspotensial, men det er variasjoner. Det var en periode med relativt kjølige netter som har gitt akseptabel busking i en del vårkornåkere. Men vi har også arealer som fortsatt knapt har spirt, særlig i leirjordsområdene. Også har vi de tørkesterke jordtypene som fortsatt står relativt bra. Det meldes om økende muligheter for ettermiddagsbyger, slike er uforutsigbare, men enkelte vil få noen etterlengtede dråper.

Med hensyn til eventuell gjødsling så kan vi dele åkrene på Østlandet i tre kategorier; der det åpenbart ikke er noe poeng, de vanskelige «skal – skal ikke»-tilfellene, samt arealene som tydelig skal ha mer. Mange vårkornåkere har kommet relativt kort i utviklingen, og det endelige antall korn pr. aks samt kornstørrelse er ikke bestemt. Blir det gunstigere vekstforhold kan disse avlingskomponentene bidra godt. Et værskifte vil sannsynligvis også gi etterrenninger (nye sideskudd) i en god del åkere. Når det gjelder høstkornet på Østlandet ser vi både bra åkere og dårlige. Høstkornet som har godt utviklet rotsystem har fortsatt tilgang på fuktighet, om enn i varierende grad avhengig av jordtype.

Hensikten med delt gjødsling er å tilpasse til vekstforhold og avlingspotensial, og på Østlandet vil dette i mange tilfeller nå bety nedjustering av planlagt mengde. Der en bestemmer seg for gjødsling er YaraLiva® Kalksalpeter™ anbefalingen. Nitrogenet tapes ikke om en gjødsler i en tørkeperiode, men avlingspotensialet og dermed gjødslingsbehovet reduseres ytterligere om tørken vedvarer.