Våronntips: Slik fastsettes nitrogenbehovet til eng

En stor utfordring ved grasdyrking er å fastsette korrekt nitrogenbehov (N) til graset. Spesielt viktig er det å gjødsle tilstrekkelig om våren fordi kald jord frigjør lite næring. Undergjødsling om våren gir derfor både lavere avlingsrespons og reduserte proteininnhold.

Publisert 7. april 2022

Analyse av husdyrgjødsla: For å treffe riktig nitrogenmengde anbefaler vi å analysere næringsinnholdet i husdyrgjødsla

 

For å treffe rett N-mengde om våren, bør følgende faktorer vurderes før nivået bestemmes:

  • Botanisk sammensetning (andel gras/kløver i enga) 
  • Forventet avlingsnivå 
  • Kvalitetsmålsetting for grovfôret
  • Antall slåtter 
  • Engalder

For å sikre gode engavlinger er det viktig at plantene får en bra start om våren. Spre gjødsla så tidlig som mulig, men vent til det er gode kjøreforhold med minimal belastning på enga.

I områder som ofte har mye nedbør om våren, bør en kanskje utsette gjødslinga noe, eventuelt dele vårgjødslinga. For å redusere faren for utvasking, kan det også være aktuelt å tildele mineralgjødsel i to omganger, gi 70 % av tiltenkt gjødselmengde tidlig, kjør ut husdyrmøkk når jorda har tørket opp, og kjør siste rest av mineralgjødsla når man kan kjenne første leddknute nederst på timoteiens stengel.

Endret klima gir lengre vekstsesong. I mange områder bør det vurderes å gå fra to til tre slåtter. Merk at i et treslått-system gjødsler man ca. 3 kg N mer per dekar sammenlignet med i et toslått-system. Forventer man 100 kg høyere grasavling per dekar, forteller N-normene nedenfor at man bør øke gjødslingen med 2 kg N per dekar.

Husk at man bør gjødsle mest der enga har godt avlingspotensial! Spesielt er dette viktig i vårgjødslinga, fordi førsteslåtten ofte har for lavt proteinnivå. I 1. års eng kan man godt være litt forsiktig med N-mengden, fordi det oftest er ettervirkning av husdyrgjødsla tilført i gjenleggsåret. Dessuten vil litt moderat gjødsling bevare kløverandelen lenger. I 2. og 3. års eng vil graset som regel respondere godt på sterk N-gjødsling. 

Lar man enga bli eldre enn 3 år, bør man vurdere en Fullgjødseltype med mer fosfor, kalium og magnesium. Spesielt viktig er dette i 1. slåtten da jorda ofte er kald og frigjør lite næring. Du kan gjerne redusere N-mengden noe i eldre eng, men sørg for å forsyne graset med de øvrige næringsstoffene. Balansert gjødsling med andre næringsstoffer blir viktigere utover i engårene, fordi grasavlingene fjerner store mengder næring ved hver slått.

Tabell 1. Anbefaling eng (2 slåtter), med mindre enn 10 % kløver

 

Tabell 2. Anbefaling eng (3-4 slåtter), med mindre enn 10 % kløver

 

Tabell 3. Anbefaling eng (2-4 slåtter), med mer enn 10 % kløver