Strategier i korn i 2023

Fortsatt vintervær i store deler av landet, men tida er inne for å legge gode planer for sesongen som kommer. Gode gjødslingsstrategier, Yara’s presisjonsverktøy, velfungerende gjødselspredere og deg som en dyktig korndyrker skaper det beste grunnlaget for et godt resultat.

Oppskriften

Oppskriften for kommende sesong er grunngjødsling som gir en god start, delgjødsling i alle kornarter tilpasset gjeldende forutsetninger, bladgjødsling med YaraVita®, samt bruk av Yara sine presisjonsverktøy for å sikre rett gjødselmengde på rett sted. Dersom vær- og vekstforhold også spiller på lag, ligger alt til rette for et nytt godt kornår.

Og ta i bruk Atfarm, Yara's satellittverktøy. Med Atfarm kan du overvåke skiftene dine og lage tildelingskart for variabel N-gjødsling. Atfarm er kostnadsfritt i 2023. Les mer her og registrer deg allerede nå. Da kan du bruke tida før våronna til å sette deg inn i hvordan du bruker dette verktøyet for å sikre best mulig utnyttelse av gjødsla i sesongen som kommer.

 

Vårgjødsling til høstkorn

Første gjødsling utføres ved vekststart når forholdene er gode og det er kjørbart uten å ødelegge.

Det er riktig å vente med gjødsling til vi er rimelig sikre på at vinteren har takket for seg og vekstene er i startgropa. Er forholdene ugunstige ved for tidlig vårgjødsling risikerer vi at nitrogen tapes, det er ikke bra verken for lommebok eller miljø. Snø og is skal være borte fra hele jordet og det viktige er at gjødsla er tilgjengelig når veksten starter. Følg værprognosene tett og sørg for at gjødsla er på plass når den behøves.

Første gjødsling skal gi en god start og fremme et mest mulig optimalt antall aks, ikke for få og heller ikke for mange. Handlingsrommet for vårgjødsling er i størrelsesorden 7-10 kg N pr. dekar. Er åkeren for tynn etter vinteren, behøver vi vårbusking. Dette stimuleres ved å gi tilgang på nok N tidlig, men som nevnt foran; unngå for tidlig gjødsling. Har åkeren allerede minst 2-3 skudd pr. plante er det viktig å ta vare på de skuddene som finnes, men vi behøver ingen ytterligere busking på våren for å oppnå full avling. Da kan vi være mer forsiktige med mengde N ved vårgjødsling og heller flytte noe N til neste gjødsling. Det er sluttresultatet som teller, og vi har flere muligheter seinere ved delgjødsling for å tilpasse total N-mengde til åkerens behov.

I 2022 var det tørt i store deler av april og mai i viktige høstkornområder på Østlandet. Med fasit i hånd er det lett å si at vårgjødsling, der det var kjørbart, burde vært utført før regnet som mange steder kom omkring 7.-8. april. På den annen side, om det hadde blitt en nedbørrik april/tidlig mai, så ville det vært riktigere å holde igjen litt for å unngå tap av N innen plantene rekker å ta opp nitrogenet. Her gjelder det å følge med på værprognoser, ta hensyn til værhistorikk, vurdere åkerens tilstand og finne en strategi som håndterer både tørre og våte forhold, samt gir åkeren en god start.

Prinsippene og vurderingene for første gjødsling blir de samme for andre høstkornarter som høstbygg, høstrug og rughvete. Største forskjellen er utviklingsrytmen der særlig høstbygg og -rug utvikler seg raskt og behøver videre oppfølging tidligere enn høsthvete.

Strategi i vårkorn

Når det gjelder vårkornet, så er vurderingene omkring grunngjødsling mer forutsigbare enn i høstkornet, der man hver vår må gjøre tilstandsvurderinger. Vi vil først og fremst minne om at en god start legger grunnlaget for et godt resultat, og anbefaler at det gis 8-10 kg N/daa i en Fullgjødsel® radgjødslet ved såing. For å oppnå god N-effektivitet er det viktig at behovet for andre viktige næringsstoff dekkes.


Med tilpassede delgjødslinger seinere, i mengde og tidspunkt, vil avlingspotensialet opprettholdes selv med en moderat grunngjødsling. Delgjødsling er enkelt å utføre, likevel må det planlegges og gjødselsprederen må være i orden. Gjør nødvendige forberedelser i tide, slik at delgjødslingsplanene blir gjennomført.

På Østlandet i fjor var det en ganske tørr sommer, noen plasser for tørt, mens andre plasser fikk akkurat det regnet som behøvdes til riktige tidspunkt. N-tapene var minimale og mange høstet store avlinger med moderat gjødsling. Det er selvsagt en gunstig situasjon, men normalt må vi dessverre regne med noe større N-tap. Mange plasser i Midt-Norge var det mye nedbør i 2022, og behov for å kompensere for tapt N. Delt gjødsling er nødvendig for å tilpasse tiltakene til den aktuelle situasjonen i åkeren.

Som i fjor, kan det også i år være lurt med flere gjødseltildelinger i mindre porsjoner enn du normalt gjør, dette for å optimalisere ekstra presist til vær- og vekstforhold og avlingsutsikter. Har man god logistikk og spredere med stor kapasitet kan delgjødsling skje på en veldig effektiv måte.