Startgjødsling er effektivt på kald jord

Etter en forsmak på sommer sist uke snudde det brått til kaldt og fuktig vær. Ved lav jordtemperatur går rotutviklingen seint og opptaket av fosfor (P) hemmes. Startgjødsling med OPTI-START™ plassert nær såkornet er et effektivt tiltak for å øke P-opptaket.

 

Denne uka er det bråstopp i våronna for de som har kommet i gang i kornområdene på Østlandet og i Trøndelag. Med nedbør både i fast og flytende form og utsikter til nattefrost omtrent hver natt i langtidsvarselet, forblir jordtemperaturen lav en stund framover. Erfaring og forsøk på kald jord viser positive avlingsutslag for bruk av OPTI-START startgjødsel. Har du startgjødselaggregat på såmaskina bør det brukes denne våren, dette kan bli en sesong der startgjødsling gir god uttelling. Alle våre distributører har OPTI-START på lager.

Startgjødsling med OPTI-START anbefales ved dårlig jordstruktur, kald jord eller andre forhold som tilsier dårlig rotutvikling på tidlige vekststadier. Generelt gir startgjødsling til korn best effekt på jord med høyt siltinnhold, noe variabel effekt på leirjord og mindre effekt på sand- og morenejord. Om lag halvparten av P-mengden bør gis med OPTI-START, resten med en YaraMila® Fullgjødsel®- type. Bruk av startgjødsel reduserer ikke kornets totale P-gjødselbehov.

Figuren under viser meravlinger som ble funnet for startgjødsling, i middel for fem forsøksfelt i bygg i 2020 (NIBIO, NLR). Alle forsøksledd i figuren fikk 8 kg N pr. dekar i YaraMila Fullgjødsel ved såing, henholdsvis med og uten startgjødsel. Avlingsnivået var høyt og det var også betydelig avlingsøkning både for 4 og 8 kg N pr. dekar gitt som delgjødsling ved busking. Alle meravlingene er sammenlignet med søylen til venstre som er 8 kg N pr. dekar ved såing uten startgjødsling.

 

blobid0.png

 

Den 13. april publiserte vi en artikkel om strategier med nye OPTI-START 14-18-0 (4S), og den kan du lese her.