Seminar: "Hvordan påvirker økte råvare- og energipriser norsk landbruk og matproduksjon?"

Torsdag 11. november arrangerte Yara Norge, AgriAnalyse og NHO Mat og Drikke et seminar der temaet var hvordan norsk landbruk og matproduksjon påvirkes av økte råvare- og energipriser i internasjonale markeder. Politikere og ledere i norsk landbruk var tilstede i auditoriet ved Yaras hovedkontor, og fikk høre foredrag om høyaktuelle temaer. Klikk på linken nederst i artikkelen for å se opptak av hvert enkelt foredrag eller seminaret i sin helhet.

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara og president i NHO

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara og president i NHO, innledet seminaret med et foredrag med tittelen «Hvordan fikse et ødelagt matsystem?». Holsether snakket om store globale utfordringer innen matproduksjon og matforsyning, om viktigheten av at bonden får betalt for den jobben som gjøres, og om hvilke grep Yara tar for å bidra til det grønne skiftet og for å være en partner for bonden.  

Willfred Nordlund, leder i Næringskomiteen

Willfred Nordlund, leder i Næringskomiteen, hadde fått i oppdrag å fortelle hvordan den nye regjeringen skal skape optimisme i norsk landbruk og norsk matproduksjon med de økende kostnader vi nå opplever. Han snakket om hvordan den nye regjeringen har som mål å tette inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet. Han snakket også om viktigheten av at det produseres nok, trygg og sikker mat i Norge, og om at regjeringen forventer at hele verdikjeden er med og tar ansvar for de økte kostnadene i landbruket.    

Josef Schmidhuber, FN's Mat og landbruksorganisasjon (FAO)

Josef Schmidhuber fra FN's Mat og landbruksorganisasjon holdt et foredrag (engelsk) om hvordan de økende råvare- og energiprisene påvirker de allerede høye prisene på matvarer. Han sammenliknet prisnivåene over tid, og kunne fortelle at prisen på matvarer og prisen på råvarer og energi i stor grad følger hverandre. Til tross for høyere matvarepriser, ser man at bondens marginer har sunket over de siste månedene. Schmidhuber var tydelig på at de høye prisnivåene rammer spesielt hardt i mange fattige land der befolkningen allerede bruker en veldig høy andel av inntekten på mat og oppvarming.  

Sverre Alvik, Det Norske Veritas

Sverre Alvik fra Det Norske Veritas var tilstede for å fortelle om hva som egentlig skjer i energimarkedene og hva det kan bety for verdikjedene for mat. Energi- og matsystemene henger sammen, og en energikrise forsterker en matkrise. Energisystemene vi kjenner i dag er i dramatisk endring. Alvik viste trender og prognoser for hvordan det globale energibehovet vil utvikle seg og gikk gjennom hvordan man ser for seg at den gradvise overgangen fra fossil energi til ulike typer fornybar energi vil skje framover. 

Dag Tore Mo, Yara

Dag Tore Mo fra Yara hadde fått i oppdrag å snakke om hvordan økte gasspriser slår inn i verdens og Norges nitrogenproduksjon. Han snakket blant annet om at reduserte kornlagre og økte matvarepriser skaper stor etterspørsel etter mineralgjødsel, og spesielt etter nitrogen. Til tross for økte gasspriser, er Mo’s oppfatning er at verdens nitrogenproduksjon kommer til å holde seg relativt bra fordi den globale etterspørselen er sterk.   

Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse

Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse holdt et foredrag med tittelen «Jordbruket – i spennet mellom høye råvarepriser og lav lønnsomhet». Han snakket om den kraftige prisøkningen på en rekke råvarer og innsatsfaktorer, og om hvilke utfordringer dette vil skape for den globale matforsyningen. Smedshaug var tydelig på at vi må ha en nasjonal beredskap for å sikre at landbruket og den enkelte bonde får de innsatsfaktorene som trengs. Dette er viktig for bonden, men også for samfunnet som helhet.    

Paneldebatt med Johnny Ødegård fra TINE, Egil Christian Hoen fra Norges Bondelag, Svenn Ivar Fure fra Felleskjøpet Agri og programleder Aslak Bonde. 

Johnny Ødegård, konserndirektør i TINE, Egil Christian Hoen, bonde og 1. nestleder i Norges Bondelag, og Svenn Ivar Fure, konsernsjef i Felleskjøpet Agri, deltok i seminarets paneldebatt der temaet var hvordan verdikjeden for mat påvirkes av økte priser. Det var enighet mellom deltakerne om at det er en uforutsigbar tid for den norske bonden, og at det er viktig at bonden får dekket økte kostnader. Programleder, politisk journalist Aslak Bonde, utfordret de tre deltakerne på hvordan bondens økte kostnader skal dekkes, om råvare- og energikrisen vi nå opplever kan føre noe godt med seg for norsk landbruk, og på hvordan man kan sikre et bærekraftig landbruk.   

Knut Røed, Yara, delte av sine erfaringer fra det kinesiske markedet.

Seminaret ble avsluttet av Knut Røed, som nettopp har vendt tilbake til Norge etter fire år som Yaras Country Manager i det kinesiske markedet. Han gav publikum et innblikk i kinesisk landbruk, og fortalte om utfordringene og mulighetene de står ovenfor i tiden som kommer. Røed kunne også fortelle at kinesiske myndigheter har klare målsetninger om økt grad av selvforsyning innen matvarer, energi og teknologi de neste årene.  

Klikk her for å se opptak av hvert enkelt foredrag eller av seminaret i sin helhet.