Presisjonsmarkdag i Vestfold

Over 30 var til stede på markdag i åkeren til Anders Lunde i Lågendalen. Temaet var «Tilpasset gjødsling i korn – hvordan få det til, og hva kan vi få ut av det?».  Med sikker avstand og høyttaleranlegg ble det fortalt om både nye og kjente hjelpemidler.

29.06.21

Markdagen ble arrangert av NLR Viken. For å oppnå riktig og variert gjødsling er det flere hjelpemidler gårdbrukeren kan ta i bruk. Rådgiver Ingvild Evju snakket varmt om nullruter og mente at flere bønder burde prøve dette. Dette er en god metode for å overvåke jordas nitrogenfrigjøring i løpet av sesongen. Nullruter etableres enkelt ved å stenge av gjødselutmatingen på såmaskinen eller legge ut en presenning ved gjødselspredning. Nullrutene forteller deg om jordas nitrogenbidrag, og avdekker variasjonen som oppstår mellom år og mellom skifter.

Ingvild fortalte om at Yara N-Tester er flittig i bruk for å vurdere N-behovet hos plantene. N-Testeren har kalibreringer for ulike kornsorter i bygg, havre, vår og høsthvete. Det må likevel gjøres en vurdering av hvor mye nitrogen som fortsatt er tilgjengelig i jorda og som ennå ikke er tatt opp av planten, før en tar endelig beslutning om gjødslingsbehovet.

N-sensor på markdag

Tore Røisehagen Daarstad viste fram den håndholdte N-sensoren som NLR Viken benytter under målingene til Yara N-prognose. Yara N-prognoser utarbeides i mai-juni. NLR utfører målinger i flere forsøksfelt fordelt rundt om i landet. Resultatene av disse målingene ferdigstilles av NIBIO og presenteres ukentlig på Yara Norge sine hjemmesider. Hensikten er å vise hvordan vekstforholdene påvirker jordas nitrogenfrigjøring og plantenes opptak av tilført nitrogen.

I noen områder har det i år vært store nedbørsmengder etter såing. Under slike forhold er det en fare for utvasking av nitrogen. NIBIO sin utvaskingskalkulator er et nyttig hjelpemiddel når denne vurderingen skal tas.

Presisjonsmarkdag Vestfold

Per Gunnar Kraggerud, Presisjonsrådgiver i NLR, gikk gjennom ulike verktøy for posisjonsbestemmelse og hva en bør tenke på når en skal investere i presisjonsutstyr. Han oppfordret til å ta kontakt med presisjonsrådgiverne om en lurer på noe i forhold til presisjonslandbruk.

Yara-agronom Jan-Eivind Kvam-Andersen fortalte om hvordan tjenesten Atfarm kan brukes til å overvåke utvikling og variasjon i biomasse på skiftene. Ved kjøp av et årlig abonnement får gårdbrukeren mulighet til å opprette tildelingskart for variabel gjødselspredning. Tildelingskartene kan enten utjevne forskjellene i åkeren eller sikre proteinnivået. En utfordring med satellittverktøy kan være å få gode bilder når du trenger det. Fortsatt er Yara N-sensor det sikreste verktøyet for å variere nitrogengjødslingen uavhengig av skydekket.

Det var gode faglige innslag også fra andre aktører. Vi takker for en fin markdag og håper på flere fysiske arrangementer fremover.