Økt dekningsbidrag i korn

Under våronna var årets rammevilkår for norsk korndyrking til dels ukjente. Det var stor spenning knyttet til både gjødselpris og kornpris. Rådet var å holde igjen noe på grunngjødslinga på våren i påvente av at disse faktorene var på plass. Nå vet vi at nitrogenprisen ble redusert med ca. 30 % i mai og at kornprisen er betydelig økt.

Publisert 1. juni 2022


I tillegg har en kald mai, og etter hvert nedbør gjort at vårkornet har et meget bra potensial i store deler av landet.  Alle disse faktorene tilsier at delgjødsling må brukes for å kompensere for redusert vårgjødsling og sikre god utnytting av potensialet.

600 kg vårhvete pr. dekar behøver ifølge gjødslingsnormen 14,5 kg N pr. dekar, eksempelvis fordelt slik:

  • 53 Kg YaraMila® Fullgjødsel® 20-4-11

  • 10 Kg YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

  • 10 Kg YaraLiva® Kalksalpeter™

Vi har forutsatt at Fullgjødsel ble handlet i februar 2022 og N-gjødsla innkjøpt i mai. Med en økning i hvetepris på 1 kr/kg gir dette en økning i dekningsbidraget på 270 Kr pr. dekar sammenlignet med 2021. Det er da tatt hensyn til økning i de andre variable kostnadene også. Dette viser at det er fornuftig å legge opp til normal gjødsling også i år. Når alle grunnlagskostnadene ved å etablere åkeren er tatt med, gir det redusert lønnsomhet å gjødsle svakere enn norm.

Det er altså et økt dekningsbidrag på 270 Kr pr. dekar. I tillegg er det bevilget gjødselkompensasjon (arealtilskudd) på 115 Kr pr dekar, og økt arealtilskudd for 2022 på 110 Kr. Samlet økning  på 495 kr pr. dekar, som skal dekke opp for økningen i faste kostnader og handteringskostnader, i tillegg til å gi en inntektsøkning.

Tilsvarende resonnement for 500 Kg bygg gir ca. 240 kr i økt dekningsbidrag pr. daa, samlet 465 kr inkludert tilskuddene. Havre vil komme bedre ut, da dyrkningskostnadene er lavere og havreprisen økte med 1 kr pr. kg, mot 90 øre for bygg.