Nytt om pH i jord og kalkingsbehov

Riktig kalktilstand er viktig for å sikre høye avlinger og god utnyttelse av tilført mineralgjødsel. Mange har for sur jord, men dette er en unødvendig avlingsbegrensning som det går an å gjøre noe med. Nye svenske undersøkelser viser en sterk sammenheng mellom pH i jorda og avlingsnivå, og kan tyde på at optimalt pH-nivå ligger høyere enn vi har trodd.

Holger Kirchmann, kjent jordforsker ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har presentert en stor undersøkelse der han analyserer sammenhengen mellom jordprøveinformasjon og avlingsrespons. Grunnlagsmaterialet i undersøkelsen er 12 500 jordprøveresultater, samt nasjonal avlingsstatistikk for Sverige. I avlingskartleggingen måler svenskene avlingsnivå i 90 ulike distrikter hvert år. Hver avlingsregistrering knyttes opp mot 127 jordprøver per distrikt.

Kirchmanns studie konkluderer med at dyrkingsjordas pH er den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker avlingspotensialet. Kirchmann tar til orde for at pH bør ligge rundt eller over 6,5 under svenske forhold. Kan vi overføre disse resultatene til norske forhold? I Norge anbefales kalking når pH er lavere enn 5,8 på sand- og siltjord, og når pH er lavere enn 6,2 på lettleire og mellomleire. De svenske resultatene betyr i alle fall at dette er noe som bør undersøkes nærmere. Og uansett, selv med gjeldende norske anbefalinger, er det klart at mye norsk dyrkingsjord har for lav pH. Kalking er en «lavthengende frukt» som hos mange kan øke avlingene betydelig.

Etter pH er fosforinnhold i jordprøven (P-AL) den viktigste enkeltfaktoren i jordanalysene for å forklare avlingsresponsen. Kirchmanns analyse indikerer at P-AL bør være over 10, for å hente ut hele avlingspotensialet. Også i norske forsøk finner man ofte høyere avlingsnivåer der P-AL er omkring dette nivå sammenlignet med ved lavere nivåer.

Svært overraskende er det at Kirchmanns resultater viser en negativ sammenheng mellom innholdet av organisk materiale i jordprøven og registrert avlingsnivå. Dette er uventet, og Kirchmann antar at nedbrytning av organisk materiale gir mer organiske syrer som påvirker surhetsgraden i jorda. Han knytter derfor denne observasjonen til at nedbrytning av organisk materiale gir endret pH i jorda.

Du kan lese mer om studien og resultatene i artikkelen "Liten pH skillnad ger stor effekt" på side 16-18 i Växtpressen, Yaras fagblad i Sverige.